Etiske retningslinjer - Garanti for professionel behandling


Regelsæt for god klinisk praksis

Vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2008

 

Foreningen Nordlys RAB, Nordlys Registrerede Alternative Behandlere, er et mødested for mennesker, der har en aktiv interessere i helhedsorienteret ressource- og selvudvikling, massage og akupunktur, kropsterapi og helbredelse, sundhed og livsstil, kunst og kultur, videnskab og spiritualitet.. Vores intension er at styrke, inspirere og støtte hinanden, og at udfolde dette som grundlag for en positiv udadrettet livsstil - privat og professionelt.

 

Foreningen Nordlys RAB arbejder for at udvikle retningslinier om sund helhedsorienteret livsstil og helbredelse, og vi tilstræber at formidle dette på måder, som er alment brugbare.

 

Som medlemmer af Foreningen Nordlys RAB forpligtiger vi os til at være i en initiativrig og aktiv udviklingsproces. Vi forpligter os til at være vågne, selvreflekterende, selvkorrigerende og tro mod os selv, så vi kan være troværdige forbilleder og inspirationskilder for andre.

 

At mødes, dele, respondere og handle er det bærende princip for vores samvær og formidling. Vi tilstræber, at ethvert møde finder sted, ud fra de mest succesfulde erfaringer vi har, så vi skaber berigelse, fornyelse og interaktion præget af kærlighed, livsglæde og visioner. Herfra har vi tillid til, at enhver kan udvikle sig uanset forudsætninger og udgangspunkt.

 

Vi møder enhver med respekt og interesse og med åbenhed for at lære af andre menneskers livsstil og resultater.

 

Vi tager ansvar for at skabe en atmosfære af tryghed, inspiration og glæde, hvor mennesker har lyst til at være og får næring til at gro.

 

Vi lægger vægt på at forene en dynamiske livsindstilling med stabilitet og vedholdenhed og vi ved, at man både i holdning og handling skal være målrettet og villig til at korrigere svagheder og fejl, for at få et meningsfuldt, engageret og tilfredsstillende liv.

Regelsæt for god klinisk praksis er bindende i relation til alt arbejde med Nordlys Koncepter, som praktiseres af Foreningen Nordlys RAB´s medlemmer, og de er retningsgivende for alle Nordlys RAB medlemmer.

 

1.      De etiske regler skal være tilgængelige for alle klienter f.eks. via henvisning til hjemmesiden terapeuterne.dk.

 

2.      Medlemmerne skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte.

 

3.      Den praktiserende skal føre optegnelse/journal over behandlingerne af den enkelte klient, herunder om indikation samt den behandling og den information der er givet.

 

4.      Notater opbevares util­gængeligt for andre og skal destrueres eller anonymiseres senest fem år efter et behandlingsforløbs afslutning eller straks, hvis praksis ophører. Den praktiserende har også tavshedspligt omkring det at selve klientrelationen eksisterer.

 

5.      Den praktiserende skal sikre sig, at klienten har mulighed for at være fuldt ud informeret om indholdet, varigheden og prisen af de sessioner, kurser m.v. som tilbydes. Klienten skal gøres opmærksom på at hun eller han selv er ansvarlig for sit udbytte af behandling, undervisning m.v. og frit kan forkaste eller følge eventuelle forslag m.v.

 

6.      Den praktiserende skal udvise respekt for klientens grænser, motivation og personlige integritet, og skal tilstræbe et afklaret klientforhold med klare rammer omkring behandlingen eller undervisningen.

 

7.      Hvis en klient oplyser, at være i et fast behandlingsforløb hos et andet praktiserende medlem af Nordlys RAB, kan en session ikke aftales, medmindre alle parter er indforstået dermed.

 

8.      Hvis en klient er i gang med et hvilket som helst behandlingsforløb, som den praktiserende oplever som uforeneligt med den behandling hun eller han tilbyder, må det andet behandlingsforløb afsluttes, inden sessioner aftales.

 

9.      Den praktiserende skal anbefale en klient at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.

 

10.  Hvis den praktiserende kommer i tvivl om, hvorvidt et medicinsk behandlingsforløb er foreneligt med den behandling hun eller han tilbyder, skal klienten opfordres til at afklare dette med sin læge.

 

11.  Den praktiserende skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.

 

12.  Den praktiserende må ikke give løfter om helbredelse.

 

13.  Den praktiserende må ik­ke have seksuel omgang eller indlede intim kontakt med sine klienter.

 

14.  Den praktiserende har livsvarig tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, der erfares om klienten i relation til behandlingen. Supervision er ikke omfattet af tavshedspligten, hvis supervisor er medlem af Nordlys RAB og dermed omfattet af tavshedspligten.

 

15.  Tavshedspligten ophører, hvis medlemmet derved overtræder landets love. Her henvises til straffelovens § 141 og § 185.

 

16.  Medlemmerne skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden.

 

17.  Medlemmer skal give klienterne saglig og nøgtern information om behandling og de forventninger de kan have hertil.