Dagsorden til Nordlys RAB’s ordinære generalforsamling 2015

Torsdag den 5. marts. maj kl. 19.45

 

Generalforsamlingen afholdes på Nordlyscentret.

Almindsøvænget 4. 8600 Silkeborg

Der vil være kaffe/te m.m. fra 19.15

 

 

 

Dagsorden for Nordlys RAB’s ordinære generalforsamling 2015

 

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af referent

3.     Formandens beretning

4.     Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse i 2015

5.     Årsrapport for 2014 fremlægges til godkendelse

6.     Budget for 2016 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse

7.     Godkendelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.     Valg af revisor

10. Valg af revisorsuppleant

11. Valg af Etisk Råd

12. Indkomne forslag

13. Eventuelt

 

 

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af referent

 

3. Formandens beretning

Nordlys RAB’s bestyrelse har koncentreret sig om flere opgaver i år 2014:

 

·       at bestyre RAB-ordningen i relation til lovgivningen, RAB-bevis og vedligeholdelse af medlemskab

 

Hvert medlem er ansvarlig for, at forudsætningerne for medlemskabet/registrering til stadighed er opfyldt. Det indebærer at man som medlem er ansvarlig for at passe sin efteruddannelse og i udgangen af hvert år skriftligt på tro og love at dokumentere overfor bestyrelsen hvilken efteruddannelse der er gennemført. På baggrund af godkendt efteruddannelse bliver RAB-beviset herefter udstedt, gældende for et år ad gangen.

 

·       Offentlig formidling hos den enkelte behandler

Meningen med RAB-beviset er endvidere det lægges frem offentligt i dit behandlingslokale sammen med NRAB´s Regelsæt for god klinisk praksis og de Nordlys koncepter du udbyder.

 

Brochuren med regelsættet for god klinisk praksis skal være nemmere at finde på hjemmesiden. Der vil blive lavet et medlemsbrev hvor vi vil opfordre medlemmerne til at lægge et link på egne hjemmesider til folderen med regelsættet for god klinisk praksis.

 

En god ide er også at have den stående i sin klinik således at klienterne kan se hvilket regelsæt behandleren arbejder under.

 

·       Offentlig formidling på NRAB´s hjemmeside

På NRAB´s hjemmeside er det muligt at komme ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for Godkendte Brancheforeninger og finde Loven om Brancheadministreret Registreringsordning for Alternative Behandlere.

Der er endvidere en liste over RAB-behandlerne og de etiske regler.

 

Medlemssituationen.

Der var XX medlemmer af Nordlys RAB i udgangen af 2014. Pt. er der XX medlemmer og der af er XX akupunktør, X berøringsterapeuter, XX massageterapeuter. Vi har modtaget XX udmeldinger fra Sundhedsfagligt personer, der pr. 1. april 2015 ikke længere kan være Nordlys RAB registreret, hvis de vil beholde deres autorisation.

Der har fra flere sider, inden for forskellige alternative behandlers RAB foreninger været lavet forskellige tiltag for at få Sundhedsstyrelsen til at ændre deres beslutning. På nuværende tidspunkt er dette dog ikke lykkes og dybest set tror jeg at vi kæmper forgæves, hvad det angår.

 

4.     Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse for 2015

A.  Nordlys Massageterapeuter og Berøringsterapeuter

B.  Nordlys Akupunktører

C.  Medhjælperdeltagelse

 

A.    For 2015 gælder: Deltagelse på minimum 4 kursusdage over de to seneste år samt modtagelse af løbende supervision.  

Supervision kan enten foregå hos en godkendt supervisor eller som kollegial supervision i en Nordlys lokalgruppe.

          Vælg mellem følgende kurser som efteruddannelse:

·             Triggerpunktmassage

·          Babymassage

·             Karmamassage

·          Gravidmassage 1+2

·             Chakrabalancering

·             Chakrabalancering 2

·          Efterfødselsmassage

·          Specialterapeutisk massage 1+2+3+4

·             Polaritet

·             Massage til kræftramte

·             Masterclass i massage

 

·          Specialpædagogisk Børnemassage

·          Barn til barn massage

·          Ældremassage 1+2

 

 

Påbegyndelse af en af Nordlys Centrets andre uddannelser kan indgå det første år som efteruddannelse. Dog må der max gå 3 år inden næste massageterapeutiske eller berøringsterapeutiske kursus.

Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye massage- terapeutiske og berøringsterapeutiske kurser.

 

B.    Nordlys Akupunktører: For 2015 gælder: Deltagelse på minimum 8 efteruddannelsesdage over 4 år, heraf må mindst 2 dage være med Nordlys Akupunkturlæreren, samt modtagelse af løbende supervision.

Følgende uddannelsessteder er godkendt som efteruddannelsessteder (Andre kurser skal godkendes af bestyrelsen):

·       Akupunkturskolen Teglgårdsstræde v/ Elsebeth Lægård.

·       Akupunkturakademiet Århus.

·       Akupunkturskolen i Roskilde.

·       Alle universitetsbaserede engelske akupunkturskoler.

·       Universiteterne i Nanjing og Shanghai.

·       Andre kurser skal godkendes af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye efteruddannelseskurser.

 

C.    Medhjælpsdeltagelse:
Deltagelse som medhjælp/assistent på efteruddannelsesgodkendte kurser kan efter individuel aftale med nordlys indgå som efteruddannelse med 50 %.

 

5.     Årsrapport 2014 fremlægges til godkendelse  

 

6. Budget for 2016 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse

   Kontingent for medlemmer kr. 600,-

         Nyoptag kr. 1.000,-

 

7. Godkendelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Bilag 1.

 

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Formand: Edith Staun Ottosen ikke på valg

Næstformand: Anette Juhl på valg genopstiller

Kasserer: Anne Neess ikke på valg

Gregor Bornefelt ikke på valg

Gitte Theil på ikke på valg

Hanne Gejl Nielsen på valg genopstiller

 

Suppleanter:

Maren Elisabeth Nielsen på valg genopstiller

 

8. Valg af revisor

 

9. Valg af revisorsuppleant

 

10. Valg af Etisk Råd

Formand: Bente Nørgaard på valg genopstiller

Suppleant: Anette Skougaard på valg

Medlem uden for Nordlys: Gerda Wesh, ikke valg

Medlem uden for Nordlys: Morten Prahl, ikke valg

 

11. Indkomne forslag

Bilag 2

 

12. Eventuelt

 

Bilag 1:

Vedtægtsændringer Nordlys RAB

 

 

Vedtægter for Foreningen Nordlys RAB,

Nordlys Registrerede Alternative Behandlere

(Vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2008)

 

 

1.        Foreningens navn og hjemsted

1.1.      Foreningens navn er Nordlys RAB, Forening for Nordlys Registrerede Alternative Behandlere. Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse.

2.         Foreningens formål

2.1       Foreningen har til hovedformål, at optage og registrere færdiguddannede Nordlys Massører, Massage- og Berøringsterapeuter og Nordlys Akupunktører, som opfylder betingelserne i denne vedtægt og i gældende lovgivning for at blive registreret alternativ behandler (RAB), samt efterfølgende repræsentere disse i faglige spørgsmål.

 

2.2       Herudover er det foreningens formål

2.2.1    at beskytte og repræsentere Nordlys Terapi- og Massage-systemet og arbejde for dels udbredelse og anerkendelse i offentligheden,

2.2.2    at arbejde for at skabe nye sundhedsfremmende tiltag og bygge bro til det etablerede sundhedssystem samt udbrede kendskabet til anerkendte massage- og terapisystemer,

2.2.3    at optage og registrere færdiguddannede Nordlys Massage- og Berøringsterapeuter og Nordlys Akupunktører, som opfylder betingelserne i denne vedtægt og i gældende lovgivning for at blive registreret alternativ behandler (RAB),

 

2.2.4    at varetage de enkelte medlemmers rettigheder samt faglige og økonomiske interesser,

2.2.5    at give medlemmerne inspiration til faglig og personlig vækst,

2.2.6    at sikre medlemmernes adgang til optagelse i relevante registrerings- og

  kvalitetssikringsordninger, der omhandler det faglige grundlag,

2.2.7    at være kontaktorgan for Nordlys Terapeuter og udvikle det kollegiale fællesskab, og

2.2.8    at indgå et samarbejde med skoler, foreninger og organisationer i ind- og udland med

            henblik på at, skaffe medlemmerne fordele, indflydelse og mulighed for udvikling.

 

3          Medlemsforhold

3.1       Som medlemmer kan kun optages alternative behandlere, der ikke er autoriserede sundhedspersoner og som samtidig opnår registrering efter nedenfor beskrevne regler jfr § 3.2.

 

3.2       Registrering kan opnås af alle eksaminerede Nordlys Massører, Massage- og Berøringsterapeuter og Nordlys Akupunktører, som opfylder nedenstående uddannelseskrav:

3.2.1    For Nordlys Massører gælder: Det samlede minimumstimetal udgør 660 undervisnings timer. Uddannelsen består af både teori og praksis og en undervisningstime er på 45 minutter. Timetallet på 660 undervisnings timer inkluderer som minimum: 250 timers faglig undervisning i Massage, 50 timers psykologi, 10 timers undervisning i klinikdrift, klientvejledning og undervisning i basal sundhedslovgivning, 50 timers orientering om andre alternative behandlingsformer samt 200 timers undervisning i anatomi og fysiologi og 100 timer i sygdomslærer. Endelig skal massageterapeuten have gennemført 3 sessioner egenterapi og 3 sessioner supervision. Endelig skal massøren have gennemført 20 journalførte massagebehandlinger.

 

3.2.2    For Nordlys Massage- og Berøringsterapeuter gælder: Det samlede minimumstimetal udgør 800 undervisnings timer. Uddannelsen består af både teori og praksis og en undervisningstime er på 45 minutter. Timetallet på 800 undervisnings timer inkluderer som minimum: 390 timers faglig undervisning i Terapeutisk Massage, 50 timers psykologi, 10 timers undervisning i klinikdrift, klientvejledning og undervisning i basal sundhedslovgivning, 50 timers orientering om andre alternative behandlingsformer samt 200 timers undervisning i anatomi og fysiologi og 100 timer i sygdomslærer. Endelig skal massageterapeuten have gennemført 3 sessioner egenterapi og 3 sessioner supervision. Endelig skal massøren have gennemført 20 journalførte massagebehandlinger.

 

3.2.3    For Nordlys Akupunktører gælder:

Det samlede minimumstimetal udgør 770 undervisnings timer. Uddannelsen består af

både teori og praksis og en undervisningstime er på 45 minutter. Timetallet på 770

           undervisnings timer inkluderer som minimum: 360 timers faglig undervisning i akupunktur, 50 timers psykologi, 10 timers undervisning i klinikdrift, klientvejledning og undervisning i basal sundhedslovgivning, 50 timers orientering om andre alternative behandlingsformer samt 200 timers undervisning i anatomi og fysiologi og 100 timer i sygdomslærer. Desuden skal akupunktøren have gennemført 3 sessioner egenterapi og 3 sessioner supervision.

Endelig skal akupunktøren have gennemført 30 journalførte akupunkturbehandlinger og haft 4 patientcases til supervision

 

3.3         Hvert medlem er ansvarlig for, at forudsætningerne for medlemskabet/registrering til stadighed er opfyldt og er forpligtet til straks at meddele ændringer i forholdene til foreningen.

  Behandlere der ikke opfylder uddannelseskravene i § 3.1, kan optages som medlem og registreres såfremt

3.3.1              behandleren pr. 1. juni 2004 i et tidsrum af sammenlagt mindst 2 år svarende til fuld tid inden for de seneste 5 år og på baggrund af en forudgående dokumenteret, relevant uddannelse har udøvet sin virksomhed som medlem af en forening, der er godkendt til at registrere alternative behandlere inden for det pågældende fagområde (behandlingsform),

        eller

3.3.2    behandleren pr. 1. juni 2004 i et tidsrum af sammenlagt mindst 2 år svarende til fuld

  tid inden for de seneste 5 år og på baggrund af en forudgående dokumenteret, relevant uddannelse har udøvet sin virksomhed som medlem af en forening, der ikke opfylder kravet i § 4 i ”bekendtgørelse om en brancheadministeret registreringsordning for alternative behandlere ”om foreningens størrelse eller som er for løst organiseret til selv kunne varetage opgaven med at registrere alternative behandlere.

3.3.3              Det er en betingelse i både § 3.3.1 og § 3.3.2, at ansøgning om registrering er indsendt til foreningen senest 10. juli 2006.

 

4.         Regelsæt for god klinisk praksis

4.1       Foreningens medlemmer skal til enhver tid overholde foreningens regelsæt for god klinisk praksis, herunder de i regelsættet anførte etiske regler.

 

5.         Foreningens formue

5.1       Medlemskab af foreningen eller kontingent til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

6.         Kontingent

6.1       Kontingentets størrelse for det kommende år foreslås af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen for et år adgangen.

6.2       Hvert medlem betaler et kontingent til dækning af foreningens løbende udgifter.

6.3       Det kommende års kontingent forfalder til betaling den 1. februar og opkræves for et år ad gangen.

6.4       Medlemmer orienteres når de er i restance. Ved kontingent-restance på tre måneder ophører medlemskabet. Meddelelse om dette afsendes skriftligt fra sekretariatet.

 

7.         Medlemsrettigheder og -pligter

7.1       Som registreret behandler har man ret til at benytte licenser og logoer, som foreningen råder over eller administrerer.

7.2       Bestyrelsen fastsætter vilkår og omfang for den løbende efteruddannelse og regler for optagelse på behandlerliste og dette fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

7.3       Medlemmerne har pligt til at modtage regelmæssig supervision og efteruddannelse i et omfang fastlagt af bestyrelsen.

7.4       Generalforsamlingen godkender bestyrelsens retningslinier for og omfanget af supervisionen og efteruddannelse

 

8.         Udmeldelse

8.1                 Et medlem kan udmelde sig med 1 måneds varsel. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

8.2       Udmeldte medlemmer gives ikke refusion af kontingentet.

8.3                 Udmeldte medlemmers ret til at anvende foreningens informationsmaterialer, logoer m.v. ophører på udtrædelsesdagen.

 

9.         Eksklusion

9.1                 Bestyrelsen kan af egen drift eller efter klage fra et andet medlem med 4/5 dels flertal ekskludere et medlem, såfremt medlemmet gør sig skyldig i grovere eller gentagne overtrædelser af foreningens vedtægter eller sine medlemsforpligtelser i henhold til vedtægterne og Regelsæt for god klinisk praksis, eller ikke har betalt sit kontingent trods fremsendelse af 2 rykkere. Klager fra brugere over et medlem henvises til Etisk Råd, og bestyrelsen har ikke kompetence til at ekskludere på grund af klager fra brugere.

9.2       Afgørelsen om eksklusion meddeles skriftligt.

9.3       Afgørelsen kan påklages til Etisk Råd i henhold til § 15.

9.4       Medlemskabet suspenderes indtil der foreligger en endelig afgørelse fra Etisk Råd.

9.5       Ekskluderede medlemmer gives ikke refusion af medlemsbidrag.

9.6       Ekskluderede medlemmers ret til at anvende foreningens informationsmaterialer, logoer mv. ophører på eksklusionsdagen (tidspunktet for endelige afgørelse).

 

10.       Afregistrering

10.1               Et medlem afregistreres ved sin udtræden af foreningen uanset af hvilken årsag, herunder frivillig udtræden eller eksklusion.

10.2     Retten til brug af betegnelsen RAB bortfalder ved afregistreringen.

 

11.       Generalforsamling

11.1     Generalforsamlingen er i alle anliggender foreningens øverste myndighed.

11.2     Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i perioden 1. januar til 1. juli.

11.3                     Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved udsendelse af e-mail med angivelse af dagsorden og indeholder en gengivelse af de punkter, der skal debatteres. Alle medlemmer, der har oplyst e-mailadresse, modtager indkaldelse pr. e-mail. Alle andre modtager indkaldelse som postbesørget brev. Indkomne forslag til generalforsamling må være bestyrelsen i hænde senest to uger før afholdelse af generalforsamling.

11.4     Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af referent.

  3 Formandens beretning og udvalgsberetninger.

  4. Godkendelse af retningslinier for supervision og efteruddannelse.

  5. Regnskabet fremlægges til godkendelse.

  6. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

  8. Valg af revisor.

  9. Valg af revisorsuppleant.

  10. Valg af Etisk Råd.

  11. Indkomne forslag.

  12. Eventuelt.

11.5  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen begærer det og stemmer herfor, eller indkaldes når mindst 1/3-del af medlemmerne skriftligt forlanger det, med angivelse af dagsorden.

11.6  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved formanden med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkomne forslag til ekstraordinær generalforsamling må være bestyrelsen i hænde senest en uge før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

 

12.       Stemmeberettigede

12.1     Ethvert medlem, der har betalt sit medlemskontingent, har én stemme.

 

13.       Afstemningsregler

13.1     Kun punkter, som er optaget på generalforsamlingens dagsorden, kan komme til afstemning.

13.2     Enhver afstemning på generalforsamlingen skal foregå skriftligt, såfremt dirigenten eller et medlem kræver det.

13.3     Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt.

13.4     På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal.

13.5     For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse eller der kan foretages stemmeafgivelse ved fuldmagt.

 

14.       Bestyrelsen

14.1     Bestyrelsen forestår den daglige overordnede ledelse af foreningen.

14.2     Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (ad hoc udvalg) til varetagelse af særlige opgaver.

14.3     Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og kasserer ikke er på valg samtidig, med mindre disse nedlægger deres mandater.

14.4     Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges i og blandt medlemmerne på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Der vælges tillige 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og kasserer umiddelbart efter valget på førstkommende bestyrelsesmøde.

14.5     I ulige år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg og i lige år to bestyrelsesmedlemmer på valg. To suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år.

14.6     Dersom et bestyrelsesmedlem afgår i funktionsperioden, indtræder en suppleant, der fungerer frem til førstkommende generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem kan indvælges for den normerede 2-årige periode.

14.7     Der skal afholdes mindst to bestyrelsesmøder om året. Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden og bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent. Formanden beslutter mødetidspunkter og mødested.

14.8     Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 2/3-del eller flere medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Suppleanter kan indkaldes til bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

14.9     Bestyrelsesmedlemmer, sekretariatspersonale og udvalgsmedlemmer kan tildeles honorar. Fastsættelsen af honorar fremgår af budgettet.

14.10   Bestyrelsesformanden er kontingentfri i valgperioden.

14.11   Der føres referat og medlemmer får referat fra bestyrelsesmøder og offentliggøres på

            hjemmesiden.

 

15.       Etisk Råd

15.1               Etisk Råd bidrager med etiske overvejelser og debatter for at højne bevidstheden om etikken i det daglige arbejde udført af foreningens medlemmer.

15.2     Etisk Råd fungerer endvidere som klageorgan, der behandler

15.2.1klager fra klienter. Herover manglende overholdelse af foreningens Regelsæt for god

  klinisk praksis, og

15.2.2 Klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og

  registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering.

15.3     Etisk Råd består af tre medlemmer, hvoraf mindst to vælges uden for kredsen af NMT

og NF-medlemmer. I ulige år er to medlemmer på valg og i lige år er et medlem på

valg. Suppleant vælges for et år ad gangen. Valg til Etisk Råd sker på generalforsamlingen.

15.4     Medlemmerne af Etisk Råd mødes mindst en gang årligt.

15.5     Foreningen bidrager til Etisk Råds rejseomkostninger og udgifter til fortæring.

15.6     Generalforsamlingen godkender forretningsorden for Etisk Råd.

15.7     Klager skal sendes skriftligt til Etisk Råd.

15.8     Generalforsamlingen fastsætter efter indstilling fra Etisk Råd procedurer for sagsbehandlingen ved behandling af klager, idet følgende kriterier dog skal være opfyldt:

15.8.1  Afgørelser skal være skriftlige og begrundede.

15.8.2  Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser.

15.8.3 Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen, inden for

4 uger efter anmodningens modtagelse.

15.8.4 Der er adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige

  ændringer i afgørelsesgrundlaget.

15.8.5 Intet medlem af Etisk Råd må have særlig personlig eller økonomisk interesse i

sagens udfald eller have nærstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

15.8.6 Såfremt et medlem af Etisk Råd ikke opfylder disse habilitetsbetingelser, må den

  pågældende ikke overvære eller deltage i sagens behandling.

15.9     Etisk Råd træffer afgørelse om sanktionerne ved overtrædelse af foreningens regler,

  herunder påtale, advarsel, eksklusion eller afregistrering.

 

16.       Regnskab og formue

16.1     Der skal udarbejdes et årsregnskab, der skal revideres af en revisor.

16.2     Udarbejdelse af regnskab herunder årsregnskab og budget foretages af kasserer. Revisor skal påse at regnskabet stemmer og er i overensstemmelse med gældende regnskabspraksis.

16.3     Regnskabsåret følger kalenderåret.

16.4     Foreningens kontante midler skal indestå i pengeinstitut eller på girokonto.

16.5     Revisor har taleret på generalforsamlingen, inden der stemmes om regnskabet.

 

17.       Tegning og hæftelse

17.1     Foreningen forpligtes ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

17.2     Formanden kan meddele foreningens kasserer eller en anden af bestyrelsen fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

17.3     Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til en hver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse.

 

18.       Vedtægtsændringer

18.1     Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3-del på de af generalforsamlingen afgivne gyldige stemmer.

18.2     Ethvert medlem har ret til at foreslå vedtægtsændringer ved skriftligt at stille forslag herom.

 

19.       Opløsning

19.1     Opløsning af foreningen kan ske efter beslutning på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre måneder og højest fire måneders mellemrum, hvor mindst 3/4-del af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

19.2     Foreningens midler skal anvendes til velgørende formål eller til formål, der svarer til foreningens formålsparagraf. Den besluttende generalforsamling afgør dette ved almindeligt flertal.

 

Bilag 2:

Fra: Maren Elsebeth Nielsen [mailto:maren@post.tele.dk]
Sendt: 13. oktober 2014 14:20
Til: '
tematerapi@gmail.com'
Emne: Vedr. RAB registrering af Bowtech foreningen Danmarks's medlemmer

 

Kære Edith

Til bestyrelsen i Nordlys RAB

 

Bowtech Foreningen Danmark er på vej til at søge RAB godkendelse gennem Sundhedsstyrelsen.  I forbindelse med de nye regler hvor sundhedsautoriserede behandlere ikke kan blive/være

RAB registreret er flere af vore medlemmer afskåret fra at kunne blive RAB registreret.

 

Derfor har vi i bestyrelsen for Bowtech Foreningen opgivet at søge om selv at kunne Registrere medlemmer som RAB. Derfor vil vi søge om optagelse gennem en anden organisation.

 

Vi kunne godt tænke os at spørge om det er muligt for Bowtech foreningen Danmarks medlemmer kan blive registreret gennem Nordlys. I så fald, hvad ville det koste pr. medlem pr år?

 

Vi vil naturligvis i Bowtech foreningen gøre så meget af det praktiske arbejde som muligt.  Det kunne bl.a. være at opkræve årlige gebyrer og overføre et samlet beløb til Nordlys.

 

 

På vegne af Bowtech Foreningen Danmark

 

Maren Elsebeth Nielsen

Formand