Referat til Nordlys Forums og Nordlys RAB’s ordinære generalforsamling 2020

Fredag den 12. juni 2020 kl. 16.15

 

Generalforsamlingen afholdes på Nordlyscentret.

Almindsøvænget 4. 8600 Silkeborg

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af referent

3.   Godkendelse af dagsorden

4.   Formændenes beretninger og udvalgsberetninger

5.   Koda Gramex

6.   Godkendelse af vedtægtsændringer i Nordlys RAB

7.   Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse i 2021

8.   Årsrapport for regnskabet 2019 fremlægges til godkendelse

9.   Budget for 2021 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse

10.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

11.Valg af revisor

12.Valg af revisorsuppleant

13.Beretning fra etisk råd

14.Valg af etisk råd

14. Indkomne forslag

15. Eventuelt
 

1.   Valg af dirigent
Ulla bruun er valgt

2.   Valg af referent
Lone Pape

3.   Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

 

4.   Formandens beretning Nordlys Forum

I udgangen af 2019 var der 146 medlemmer af Nordlys Forum. I dag er vi 135 medlemmer.

I dette år har coronatiden, ligesom for de fleste andre, fyldt mest i forhold til mit formandsarbejde. Jeg har forsøgt at få styr på alle de informationer, der er kommet fra forskellige kilder og præsentere til medlemmerne så hurtigt som muligt, så det var enkelt at forstå og nemt at handle på. Jeg håber det har gjort en forskel, at I har følt jer støttet og at det har gjort det nemmere at komme igennem coronatiden og ikke mindst komme i gang igen med at lave behandlinger og coachinger. Selv vil jeg gerne sige tak for al den uvurderlige sparring og støtte jeg har fået i facebookgruppen.

 

Som bestyrelse var vi meget begejstrede over at kunne præsentere en pensionsordning til foreningens medlemmer, der indeholder mange flere fordele samt mindre administrationsgebyr, end man som enkelt person kan opnå. Der ligger et rigtigt stort arbejde bag, som Ulla har trukket det store læs i. Tak Ulla.

 

Vi har undersøgt muligheden for at afholde førstehjælpskurser for medlemmerne, men det bliver for dyrt i forhold til lokale alternativer. Vi anbefaler, at alle tager et førstehjælpskursus og holder sig opdateret.

 

Der er kommet nye logoer. Hvis I ikke allerede har skiftet dem, så gør det gerne så hurtigt som muligt, så vi fremstår ensartede og professionelle overfor alle, der søger Nordlys behandlere/coaches.

Der har været problemer med udsendelse af Certificater, hvor flre desværre ikke har modtaget dem der er sendt ud i januar, alle certifikater er gensendt i denne uge, så hvis du ikke allerede har modtaget det, så er det undervejs med posten.

 

Tak for alle de fine nye billeder til behandlerlisten. Som noget nyt har vi valgt at udskifte billeder med Nordlys logo, hvis de ikke er vellignende eller har en god nok kvalitet.

 

Vi er i bestyrelsen optaget af, at Nordlysbehandlinger kommer flere mennesker til gavn. Derfor har vi besluttet at bruge ressourcer på at booste henvisningslisten. Claus er på opgaven.

 

Det har været en fornøjelse at se Nordlys' arbejde med små film, som vi i bestyrelsen har stået lidt på sidelinjen af. I forum har vi længe haft et ønske om at lave nogle gode små film om vores arbejde og specielt Nordlys stemningen, som medlemmerne kan bruge i forbindelse med markedsføring. Det arbejde tager vi hul på i det kommende år. 

Vi glæder os til et nyt og friskt år på Nordlys.

Formandens beretning Nordlys RAB
Medlemssituationen:

Der var 53 medlemmer af Nordlys RAB ved udgangen af 2019. Tallene her og nu er som følger: 55 medlemmer. Der er 14 akupunktør, 3 berøringsterapeuter, 34 massageterapeuter og 35 Massører.

Udstedelse af RAB beviser samt vedligeholdelse af medlemskab i relation til lovgivningen.

Hvert medlem er ansvarlig for, at forudsætningerne for at medlemskabet og dermed registreringen til stadighed er opfyldt. Det indebærer, at man som medlem er ansvarlig for at passe sin efteruddannelse og ved udgangen af hvert år skriftligt på tro og love, at dokumentere overfor bestyrelsen hvilken efteruddannelse der er gennemført. På baggrund af godkendt efteruddannelse bliver RAB beviset herefter udstedt og det gældende for et år ad gangen. Desværre har Nordlys kontoret også været ramt af nedlukning pga. Corona, hvilket betyder at der er et ”efterslæb” med udsendelse af vores RAB beviser. Når kontoret igen er oppe bliver de sendt ud.

Offentlig formidling hos den enkelte behandler

Meningen med RAB beviset er også det lægges frem offentligt i dit behandlingslokale sammen med Nordlys RAB regelsæt for god klinisk praksis og de Nordlys koncepter som du udbyder.

 

Regelsættet for god klinisk praksis er nu til at finde, med kun 2 klik på RAB hjemmesiden. Vi opfordrer fortsat vores medlemmer til at lægge et link på egne hjemmesider til folderen med regelsættet for god klinisk praksis.

 

En god ide er også at have den stående i sin klinik således at klienterne kan se hvilket regelsæt du som behandleren arbejder under.

 

Offentlig formidling på Nordlys RAB hjemmeside

På Nordlys RAB hjemmeside er det muligt at komme ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for Godkendte Brancheforeninger og finde Loven om Brancheadministreret Registreringsordning for Alternative Behandlere.

Der er desuden en liste over RAB-behandlerne, samt de etiske regler.

Koda og Gramex

Aftalen med KODA og GRAMEX for 2020 hvor prisen er 500 kr. pr. medlem

Til orientering sendte vi i april 2019, en mail ud til alle medlemmer af Nordlys Forum og Nordlys RAB, for at få et billede af hvor mange der bruger musik i behandlerrummet.

Ud fra de tilbagemeldinger vi har fået, er der 51 medlemmer der bruger musik og 15 medlemmer der ikke gør. Dette svare til 22 % af medlemmerne der har svaret

Prisen for 2021 stiger til 590 kr. pr. medlem og vi skal derfor på denne generalforsamling tage stilling til om vi fastholder aftalen fremadrettet. Dette kommer som selvstændig punkt 5 på dagsordenen.

Uden en kollektiv musik aftale, skal hver enkelt behandler, der bruger musik i behandlingsrummet, selv indgå en aftale med KODA. Prisen for den enkelte behandler vil da være på 4.021,20 kr. pr. år.

RAB-godkendelse af Klangmassører:

Sidst på året 2019, gennemgik Styrelsen for Patientsikkerhed foreningen Nordlys RAB registreringer af behandler. Dette gøres hvert år.  Ved den lejlighed blev det påpeget at foreningen Nordlys RAB ikke har søgt Styrelsen for Patientsikkerhed om optagelse af Klangmassører. Derfor skal vi når der er 20 færdig uddannede Klangmassører, ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om tilladelse til at disse optages i Nordlys RAB. Jeg anbefaler derfor alle der arbejder med klang om at færdiggøre klang uddannelsen så vi også kan få den godkendt som RAB.

RAB-godkendelse af Nordlys massører:

D. 21. april 2020, ansøgte vi Styrelsen for Patientsikkerhed om godkendelse til at registrerer Nordlys Massører som registreret alternative behandler – RAB. Efter samarbejde med Anne, blev det omfattende materiale sendt og d. 28. maj fik vi godkendt foreningen til at registrerer Nordlys massører som RAB. Så dejligt. Og tak for hjælpen Anne.

 

Sidst vil jeg gerne sende en STOR tak til Formanden for Nordlys Forum Gitte Theil, for den store indsats som du har ydet under Corona nedlukningen. Du har viderebragt mange informationer på vores Facebook sider. Det har tror jeg, været til stor hjælp og gavn for begge foreningernes medlemmer. Tak for det.

 

Anne pointerer at for at få 20 RAB-massører

 

Tak for de to fine beretninger.

 

5.   Koda Gramex

Pga. Corona har Koda valgt at nedsætte betalingen af Kodaafgiften i 2020 således at vi får godtgjort 2 fulde måneder.

Dette er en besparelse pr medlem på kr. 80 vi foreslår derfor at prisen for 2021 ændres således at alle medlemmer betaler kr. 510,- i stedet som tidligere vedtaget 590,-

 

Aftalen som sundhedsrådet har forhandles sig frem til, ser således ud:

I 2019 er prisen pr medlem: 350 kr.

I 2020 er prisen pr. medlem: 500 kr.

I 2021 er prisen pr. medlem 590 kr.

 

Ønsker i at vi genforhandler aftalen efter 2021?

Det er besluttet at bestyrelsen arbejder videre på at genforhandle aftalen efter 2021

 

 

6.   Vedtægtsændringer i Nordlys RAB – Fjernelse af Klangmassørerne fra vedtægterne.

 

3.2.1 For Nordlys Massører og Klangmassører gælder: Det samlede minimumstimetal udgør 660 undervisningstimer. Uddannelsen består af både teori og praksis og en undervisningstime er på 45 minutter. Timetallet på 660 undervisningstimer inkluderer som minimum: 250 timers faglig undervisning i Massage eller Klangmassage, 50 timers psykologi, 10 timers undervisning i klinikdrift, klientvejledning og undervisning i basal sundhedslovgivning, 50 timers orientering om andre alternative behandlingsformer.

200 timers undervisning i anatomi og fysiologi og 100 timers undervisning i sygdomslærer afsluttes med bestået eksamen. Endelig skal massøren/klangmassøren have gennemført 3 sessioner egenterapi og 3 sessioner supervision. Endelig skal massøren/klangmassøren have gennemført 20 journalførte behandlinger. Massøruddannelsen/Klangmassøruddannelsen afsluttes med en eksamen som skal beståes.

 

Ændringen er vedtaget.

 

 

7.   Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse i 2021

Udsendelse af Nordlys Certifikater sker en gang årligt medio januar. Enhver, som ønsker at udbyde Nordlys koncepter, er selv ansvarlig for at passe sin efteruddannelse og i udgangen af hvert år skriftligt på tro og love dokumentere overfor bestyrelsen, hvilken efteruddannelse der er gennemført. På baggrund af godkendt efteruddannelse, bliver Nordlys-certifikatet herefter udstedt, gældende for et år ad gangen. Vi anbefaler at Certifikatet sammen med De etiske regler ligger fremme eller på anden måde er lettilgængelige for klienterne.
 
Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse i 2021
A.  Nordlys Massører, Massageterapeuter og Berøringsterapeuter samt Nordlys RAB Massører, RAB Massageterapeuter og RAB Berøringsterapeuter 
B.  Nordlys Coaches
C.  Nordlys Klangmassører og Klangpraktikere

D.  Nordlys Akupunktører og Nordlys RAB Akupunktører
 
A. Nordlys Massører, Massageterapeuter og Berøringsterapeuter samt Nordlys RAB Massører, RAB Massageterapeuter og RAB Berøringsterapeuter for 2021 gælder:
Deltagelse på minimum 4 kursusdage over de to seneste år samt modtagelse af løbende supervision. 
Supervision kan enten foregå hos en godkendt supervisor eller som kollegial supervision i en Nordlys lokalgruppe.
Vælg mellem følgende kurser som efteruddannelse

• Triggerpunktmassage 
• Babymassage
• Gravidmassage
• Efterfødselsmassage
• Essentiel massage
• Specialpædagogisk massage
• Lymfedrænage
• Massage til kræftramte
• Masterclass i massage 
• Specialpædagogisk Børnemassage
• Barn til barn massage
• Geriatriskmassage 1+2
• Dorn metoden 1+2
• Tensegrity
• Akupressur

Anatomi, fysiologi og sygdomslære kan i 2 år gælde som efteruddannelse.
 
Påbegyndelse af en af Nordlys Centrets andre uddannelser kan indgå det første år som efteruddannelse. Dog må der max gå 3 år inden næste massageterapeutiske eller berøringsterapeutiske kursus.
 
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye massage terapeutiske og berøringsterapeutiske kurser.

De samme regler gør sig gældende for RAB Nordlys Massører, Massageterapeuter og Berøringsterapeuter. Med undtagelse af reglerne omkring Anatomi, fysiologi og sygdomslære.
 
 
B.   Nordlys Coaches for 2021 gælder:
Deltagelse på mindst 4 kursusdage hvert andet år.  
Vælg mellem følgende kurser på Nordlys som efteruddannelse:
•      Enneagram
•      Coaching Masterclass
•      Medlemskab og deltagelse i en beyond coachinggruppe
 
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye efteruddannelseskurser.
 
C.   Nordlys Klangmassører og Klangpraktikere for 2021 gælder:
Deltagelse på minimum 2 kursusdage hvert andet år.
•      Livstonen 1 + 2
•      Masterclass i klangmassage
•      Klang og massage
•      Klang VI
•      Selvklang og livsglæde
•      Skønhed og klang
•      Klang og polaritet
•      Klang yoga
•      Klang og bindevævsmassage
•      Neurologi og Psychosomatics I og II
•      Supervisionskurset i klangmassage
•      Deltagelse på Den faglige kongres eller andre videregående kurser på Peter Hess Instituttet i Tyskland
 
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye efteruddannelseskurser.
 
D.   Nordlys Akupunktører og Nordlys RAB Akupunktører for 2021 gælder:
Deltagelse på minimum 8 efteruddannelsesdage over 4 år, heraf må mindst 2 dage være med Nordlys Akupunkturlæreren, samt modtagelse af løbende supervision.
Følgende uddannelsessteder er godkendt som efteruddannelsessteder (Andre kurser skal godkendes af bestyrelsen):
•      Akupunkturakademiet i Århus.
•      Akupunkturskolen i Roskilde.
•      Alle universitetsbaserede engelske akupunkturskoler.
•      Universiteterne i Nanjing og Shanghai.
•      Andre kurser skal godkendes af bestyrelsen.
 
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye efteruddannelseskurser. 

Efteruddannelsesreglerne er godkendt.

 
8.  Årsrapport for 2019 fremlægges til godkendelse se bilag

Regnskaberne er godkendt.

9. Budget for Nordlys Forum 2021 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse

Professionelt Medlem: 450 kr. + koda 510 kr. I alt 960 kr.              
Studerende: 250 kr. + koda 510 kr. I alt 760 kr.
Basismedlem: 250 kr.                                               
 
Basismedlemskab: For dem der er optaget af Nordlys principper, og personlig udvikling. Basismedlemskabet er for ikke professionelle behandlere, der ikke reklamerer for sig selv som Nordlys behandler, og kan ikke bruge Nordlys Logo i sin markedsføring.
Basismedlemskabet giver adgang til deltagelse i træningsgrupper, samt deltagelse i arrangementer i Nordlys Forum.

Budgettet er godkendt og kontingentet er fastsat for 2021

Nordlys RAB Budget for 2021 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse

Kontingent for medlemmer kr. 600,-
Nyoptag kr. 1.000,-

Budgettet for Nordlys Rab er godkendt, med en rettelse af gebyret til sundhedsstyrelsen for RAB-registrering af Klangmassører, denne ændres til en udgift på kr. 18.000

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Nordlys Forum
Gitte Theil Pedersen: på valg - genvalgt
Claus Hansen:ikke på valg
Edith Staun Ottesen: på valg
Kirsten Johansen: ikke på valg - genvalgt
Ulla Bruun: ikke på valg
Lone Pape: ikke på valg
Anne Neess, permanent medlem af bestyrelsen
Philip Neess, permanent medlem af bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Nordlys RAB

Edith Staun: på valg - genvalgt

Ulla Bruun: ikke på valg

Anne Neess: ikke på valg
Gitte Theil (suppleant) på valg genvalgt

Kirsten Johansen: ikke På valg

Maren Elsebeth (suppleant) ikke på valg

Franck White (suppleant): ikke på valg

11. Valg af revisor i Nordlys Forum og Nordlys RAB
Jette Eriksen på valg genvalgt

Valg af revisorsuppleant i Nordlys Forum
Maren Elsebeth Nielsen på valg genvalgt

Valg af revisorsuppleant Nordlys RAB
Birgitte Hundahl Esbersen på valg genvalgt

12. Beretning fra Etisk råd

13. Valg af Etisk Råd Nordlys RAB
Formand:
Peter Wich ikke på valg

Medlemmer uden for Nordlys:
Morten Prahl  på valg - genvalgt
Anne Dorte Wæver på valg - genvalgt
Suppleant (vælges for 1 år af gangen): Ulla Bruun på valg - genvalgt

Valg af Etisk Råd i Nordlys Forum.
Bestyrelsen stiller forslag om at Nordlys Forum vælger Nordlys RABs Etiske Råd til sit Etiske Råd

Godkendt

14. Indkomne forslag
                Ingen indkomne forslag       
15. Eventuelt
Intet under eventuelt