Klageprocedure i relation til behandlinger givet af Nordlys Forums medlemmer

1. Klager skal skriftligt sendes til den til enhver tid værende formand for Etisk Råd.

2. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser.

3. Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen, inden for 4 uger efter anmodningens modtagelse

4. Der skal være adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget

5. Intet medlem af Etisk Råd må have særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller have nærstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer  deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

6. Såfremt et medlem af Etisk Råd ikke opfylder disse habilitetsbetingelser, må den pågældende ikke overvære eller deltage i sagens behandling.

7. Afgørelser skal være skriftlige og begrundede.


Se i øvrigt nedenstående uddrag af Nordlys RAB´s vedtægter:

§ 15.7 Klager skal sendes skriftligt til Etisk Råd.

§ 15.8 Generalforsamlingen fastsætter efter indstilling fra Etisk Råd procedurer for sagsbehandlingen ved behandling af klager, idet følgende kriterier dog skal være opfyldt:

§ 15.8.1 Afgørelser skal være skriftlige og begrundede.

§ 15.8.2 Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser.

§ 15.8.3 Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen, inden for 4 uger efter anmodningens modtagelse.

§ 15.8.4 Der skal være adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget.

§ 15.8.5 Foreningen kan fastsætte en frist for forældelse af muligheden for at indbringe en sag for klageorganet. Der skal som minimum gives klagerne en frist på 2 år fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt den pågældende alternative behandler.

§ 15.8.6 Intet medlem af Etisk Råd må have særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller have nærstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

§ 15.9 Etisk Råd træffer afgørelse om sanktionerne ved overtrædelse af foreningens

regler, herunder påtale, advarsel, eksklusion eller afregistrering.