Dagsorden til Nordlys Forums og Nordlys RAB’s ordinære generalforsamling 2021

Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 16.30

 

Generalforsamlingen afholdes på Zoom.

Almindsøvænget 4. 8600 Silkeborg

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af referent

3.   Godkendelse af dagsorden

4.   Formændenes beretninger og udvalgsberetninger

5.   Medlemskab af sundhedsrådet / RAB forum v/ Edith Staun Ottosen

6.   Koda genforhandling af aftalen v. Lone

7.   Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse i 2022 v. Anne

8.   Årsrapport for regnskabet 2020 fremlægges til godkendelse v. Anne

9.   Budget for 2022 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse v. Anne

10.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

11.Valg af revisor

12.Valg af revisorsuppleant

13.Beretning fra etisk råd

14.Valg af etisk råd

15.Drøftelse af hvad medlemmerne ønsker vi arbejder med i den kommende periode.

16.Indkomne forslag

17. Eventuelt
 

1.   Valg af dirigent
Heidi Gregersen er valgt.

2.   Valg af referent
Lone Pape er valgt

3.   Godkendelse af dagsorden

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Dagsordenen er godkendt.

4.   Formandens beretning Nordlys Forum

”I udgangen af 2020 var der 114 medlemmer af Nordlys Forum. I dag er vi 92 medlemmer.

 

Det sidste år har været en stor udfordring med 2 nedlukninger, uforudsigelighed og meget nyt at forholde sig til. Fokus har derfor også været på at vejlede medlemmerne så godt som muligt i forhold til coronarestriktioner, værnemidler, kompensationsordninger m.v. Formålet har været at fjerne så mange sten på vejen som muligt, så I på bedste vis kom igennem en svær tid. Det er mit håb, at I som medlemmer har følt jer støttet og har oplevet værdien af vores fællesskab, også selvom det har været på en anden måde end normalt. Tak til alle jer, der har delt erfaringer og deltaget støttende i diverse debatter i vores facebookgruppe. Jeg synes selv det har været meget værdifuldt.

 

Heldigvis er alle i gang igen, og det lyder som om, det går godt derude. Det er vel nok glædeligt. Jeg har selv en oplevelse af, at vi har en stor og vigtig opgave at løfte i forhold til at hjælpe mennesker tilbage til et mindre smertefuldt, utrygt og stressfuldt sted efter en hård tid.

 

Ud over at vores forenings fællesskab har vist sin store værdi gennem svære tider, kan de lokale træningsgrupper også have spillet sin egen rolle. Det kan også være, der skal pustes nyt liv i grupperne. Rigtig god vind med at få de små men vigtige fællesskaber tilbage i et godt flow igen.”

 

Besluttet på generalforsamlingen

·         Der laves en procedure, som gør at alle bliver tilmeldt hvert år, medmindre man ønsker at udmelde sig. Ansvarlig Lone

·         Der skal ryddes op på Nordlys Forums facebookside så det kun er medlemmerne der er med i gruppen. Ansvarlig Lone

·         Det kan være en ide at sørge for at opreklamere Nordlys Forum både på Kursistnettet og på Nordlys’ hjemmeside. Nordlys reklamerer altid for foreningen på kurser og i undervisningsmaterialet.

·         Følgende gøres mere tydeligt på Forums hjemmeside: Hvad får du ud af medlemsskabet: Forsikring, Træningsgrupper og Koda. Ansvarlig Claus

·         Det kan være tid til at få opdateret hjemmesiden, så den også er mere salgsorienteret, så vi den vej kan skaffe flere medlemmer. Ansvarlig Claus

·         Medhjælpene kan evt også hjælpe med at promovere foreningen.

Beretningen er godkendt.

Formandens beretning Nordlys RAB
Medlemssituationen:

Formandens beretning

Nordlys RAB´s bestyrelse har koncentreret sig om forskellige opgaver i året 2020/2021:

 

Medlemssituationen:

Der var 46 medlemmer af Nordlys RAB ved udgangen af 2020. Tallene her og nu er som følger: 41 medlemmer. Der er 10 akupunktør, 3 berøringsterapeuter, 31 massageterapeuter og 32 Massører.

 

Udstedelse af RAB beviser samt vedligeholdelse af medlemskab i relation til lovgivningen.

Hvert medlem er ansvarlig for, at forudsætningerne for at medlemskabet og dermed registreringen til stadighed er opfyldt. Det indebærer, at man som medlem er ansvarlig for at passe sin efteruddannelse og ved udgangen af hvert år skriftligt på tro og love, at dokumentere overfor bestyrelsen hvilken efteruddannelse der er gennemført. På baggrund af godkendt efteruddannelse bliver RAB beviset herefter udstedt og det gældende for et år ad gangen.

Desværre var der problemer med postvæsnet i 2020 og derfor var Nordlys nødt til at gensende alle beviser ud igen i foråret 2020

 

Offentlig formidling hos den enkelte behandler

Meningen med RAB beviset er også det lægges frem offentligt i dit behandlingslokale sammen med Nordlys RAB regelsæt for god klinisk praksis og de Nordlys koncepter som du udbyder.

 

Regelsættet for god klinisk praksis er nu til at finde, med kun 2 klik på RAB hjemmesiden. Vi opfordrer fortsat vores medlemmer til at lægge et link på egne hjemmesider til folderen med regelsættet for god klinisk praksis.

 

En god ide er også at have den stående i sin klinik således at klienterne kan se hvilket regelsæt du som behandleren arbejder under.

 

Offentlig formidling på Nordlys RAB hjemmeside

På Nordlys RAB hjemmeside er det muligt at komme ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for Godkendte Brancheforeninger og finde Loven om Brancheadministreret Registreringsordning for Alternative Behandlere.

Der er desuden en liste over RAB-behandlerne, samt de etiske regler.

 

Hvad har vi i RAB arbejdet med siden sidst?

Sygeforsikringen Danmark:

I februar modtog jeg en liste over Nordlys RAB-akupunktører der er registreret i Sygeforsikringen Danmark. Ud fra den kunne jeg se at alle stadig er aktive og har et samarbejde med Sygeforsikringen Danmark

Brev vedrørende forskelsbehandling af RAB behandler og Autoriseret behandlere:

Der har i marts og april været en del mail vedrørende dette.                                                                   I korte træk er der en RAB godkendt akupunktør der har forsøgt at samle 23 RAB-foreninger til et fælles initiativ, via advokat og denne vej få Råde for patientsikkerhed i tale. Vedkommende forventede at alle 23 foreninger ville indbetale 5000 kr. til dette. Der var rigtig mange foreninger der meldte fra, hvilket vi i Nordlys RAB også gjorde, primært fordi dette måske skulle køre gennem sundhedsrådet.

 

Endelig vil jeg her benytte lejligheden til at takke Formanden for Nordlys Forum Gitte Theil. Du har også i den seneste nedlukning (dec. 20 – april 21) været utrolig aktiv og arbejdet utrættelig for at informerer alle vores medlemmer på vores Facebook side. Et kæmpe arbejde – stor respekt og mange roser til dig.

Beretningen er godkendt.


Der er ingen udvalgsberetninger.

 

5.   Medlemskab af Sundhedsrådet / RAB-forum:

 

Baggrund for punktet: Det sidste coronaår har for RAB-behandlerne været frustrerende, fordi de er blevet lukket på lige fod med f.eks. frisørerne, mens f.eks. fysioterapeuter og kiropraktorer har haft lov til at holde åbent. Vi overvejer som der er noget måde, hvorpå vi som RAB-behandlere kan støtte det politiske arbejde mod en autorisation. Både Sundhedsrådet og RAB-forum arbejder i den retning.

 

 

På bestyrelsesmødet d. 20. april 2021, havde vi en længere snak omkring medlemskab af de 2 foreninger.                                                                                                                                      

Nordlys Centret v/ Anne og Philip er allerede medlem af Sundhedsrådet, og al relevant kommunikation derfra udsendes til Forums medlemmer.

 

Maren ville undersøge hvad det vil koste for foreningen Nordlys RAB at være medlem af Sundhedsrådet og RAB Forum. Prisen for medlemskab af Sundhedsrådet er 4000 kr. pr. år + 55 kr. pr. medlem af foreningen. Prisen for RAB Forum er 50 kr pr medlem.

 

Vi overlader det til bestyrelsen at arbejde videre med de to foreninger og tager det med på generalforsamlingen til næste år. Edith tager det op på bestyrelsesmøde.


6.   Koda Gramex

I en mail fra 5 maj 2021, påtænker RAB Forum at kontakte Koda og Gramex, for at genforhandle det nuværende gebyr som der betales pr. aktivt medlem. Vi i Nordlys RAB afventer og ser hvad det fører frem til og hvad vi som forening tænker i den retning fremover.

Den aftale med KODA og GRAMEX vi havde for 2020 er prisen 500 kr. pr. medlem. Prisen for 2021 stiger til 590 kr. pr. medlem.

I april 2019, sendte vi en mail ud til alle medlemmer af Nordlys Forum og Nordlys RAB, for at få et billede af hvor mange der bruger musik i behandlerrummet.

Ud fra de tilbagemeldinger vi dengang fik, var der 51 medlemmer der bruger musik og 15 medlemmer der ikke gør.

Uden en kollektiv musik aftale, skal hver enkelt behandler, der bruger musik i behandlingsrummet, selv indgå en aftale med KODA. Prisen for den enkelte behandler vil da være på 4.021,20 kr. pr. år.

 

Pga. Corona har Koda valgt at nedsætte betalingen af Kodaafgiften i 2021 således at vi får godtgjort 3 fulde måneder.

Dette betyder at prisen pr medlem i 2021er kr. 442,50 svarende til en besparelse på kr. 147,50 pr medlem.

Vi besluttede på generalforsamlingen 2020 at besparelsen fra 2020 skulle nedsætte prisen således at vi bibeholdte den prisen på kr. 500,- pr. medlem i stedet for at sætte prisen op til 590,-

 

Aftalen som sundhedsrådet sidst forhandlede sig frem til, så således ud:

I 2019 er prisen pr medlem: 350 kr.

I 2020 er prisen pr. medlem: 500 kr.

I 2021 er prisen pr. medlem 590 kr.

 

Ønsker i at vi genforhandler aftalen efter 2021?

 

Bestyrelsen kontakter sundhedsrådet, for genforhandling af Koda aftalen for de næste 3 år.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at enten godkende genforhandlingen eller evt. sende det ud til afstemning blandt medlemmerne.
Hvis det er muligt ønsker vi en ordning hvor kun de medlemmer der bruger musik i deres klinikker, betaler for det.

7.   Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse i 2022

Udsendelse af Nordlys Certifikater sker en gang årligt medio januar. Enhver, som ønsker at udbyde Nordlys koncepter, er selv ansvarlig for at passe sin efteruddannelse og i udgangen af hvert år skriftligt på tro og love dokumentere overfor bestyrelsen, hvilken efteruddannelse der er gennemført. På baggrund af godkendt efteruddannelse, bliver Nordlys-certifikatet herefter udstedt, gældende for et år ad gangen. Vi anbefaler at Certifikatet sammen med De etiske regler ligger fremme eller på anden måde er lettilgængelige for klienterne.
 
Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse i 2022
A.  Nordlys Massører, Massageterapeuter og Berøringsterapeuter samt Nordlys RAB Massører, RAB Massageterapeuter og RAB Berøringsterapeuter 
B.  Nordlys Coaches
C.  Nordlys Klangmassører og Klangpraktikere

D.  Nordlys Akupunktører og Nordlys RAB Akupunktører
 
A. Nordlys Massører, Massageterapeuter og Berøringsterapeuter samt Nordlys RAB Massører, RAB Massageterapeuter og RAB Berøringsterapeuter for 2022 gælder:
Deltagelse på minimum 4 kursusdage over de to seneste år samt modtagelse af løbende supervision. 
Supervision kan enten foregå hos en godkendt supervisor eller som kollegial supervision i en Nordlys lokalgruppe.
Vælg mellem følgende kurser som efteruddannelse

• Triggerpunktmassage 
• Babymassage
• Gravidmassage
• Efterfødselsmassage
• Essentiel massage
• Specialpædagogisk massage
• Lymfedrænage
• Dystoni
• Masterclass i massage 
• Specialpædagogisk Børnemassage
• Barn til barn massage
• Geriatriskmassage 1+2
• Dorn metoden
• Tensegrity

Anatomi, fysiologi og sygdomslære kan i 2 år gælde som efteruddannelse.
 
Påbegyndelse af en af Nordlys Centrets andre uddannelser kan indgå det første år som efteruddannelse. Dog må der maksimalt gå 3 år
efter afsluttet uddannelse som hhv. RAB massører, RAB massageterapeuter eller RAB berøringsterapeuter inden næste massageterapeutiske eller berøringsterapeutiske kursus.

Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye massage terapeutiske og berøringsterapeutiske kurser.

De samme regler gør sig gældende for RAB Nordlys Massører, Massageterapeuter og Berøringsterapeuter. Med undtagelse af reglerne omkring Anatomi, fysiologi og sygdomslære.
 B.   Nordlys Coaches for 2022 gælder:
Deltagelse på mindst 4 kursusdage hvert andet år.  
Vælg mellem følgende kurser på Nordlys som efteruddannelse:
•      Enneagram
•      Retræte
•      Medlemskab og deltagelse i en Beyond coachinggruppe
 
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye efteruddannelseskurser.
 
C.   Nordlys Klangmassører og Klangpraktikere for 2022 gælder:
Deltagelse på minimum 2 kursusdage hvert andet år.
•      Livstonen 1 + 2 + 3
•      Masterclass i klangmassage
•      Klang og massage
•      Klang VI
•      Selvklang og livsglæde
•      Skønhed og klang
•      Klang og polaritet
•      Klang yoga
•      Klang og bindevævsmassage
•      Neurologi og Psychosomatics I og II
•      Supervisionskurset i klangmassage
•      Deltagelse på Den faglige kongres eller andre videregående kurser på Peter Hess Instituttet i Tyskland
 
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye efteruddannelseskurser.
 
D.   Nordlys Akupunktører og Nordlys RAB Akupunktører for 2022 gælder:
Deltagelse på minimum 8 efteruddannelsesdage over 4 år, heraf må mindst 2 dage være med Nordlys Akupunkturlæreren, samt modtagelse af løbende supervision.
Følgende uddannelsessteder er godkendt som efteruddannelsessteder (Andre kurser skal godkendes af bestyrelsen):
•      Akupunkturakademiet i Århus.
•      Akupunkturskolen i Roskilde.
•      Alle universitetsbaserede engelske akupunkturskoler.
•      Universiteterne i Nanjing og Shanghai.
•      Andre kurser skal godkendes af bestyrelsen.
 
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye efteruddannelseskurser. 

Retningslinjerne for Efteruddannelse er godkendt.

Philip og Claus arbejder på et oplæg på yderligere efteruddannelse for Coaches.

8.   Årsrapport for 2020 fremlægges til godkendelse se bilag
Årsregnskabet for Nordlys Forum er godkendt.
Årsregnskabet for Nordlys RAB er godkendt.

9.   Budget for Nordlys Forum 2022 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse

Professionelt Medlem: 450 kr. + koda op til kr. 600 kr. I alt 1.050 kr.              
Studerende: 250 kr. + koda op til 600 kr. I alt 850 kr.
Basismedlem: 250 kr.                                               
 
Basismedlemskab: For dem der er optaget af Nordlys principper, og personlig udvikling. Basismedlemskabet er for ikke professionelle behandlere, der ikke reklamerer for sig selv som Nordlys behandler, og kan ikke bruge Nordlys Logo i sin markedsføring.
Basismedlemskabet giver adgang til deltagelse i træningsgrupper, samt deltagelse i arrangementer i Nordlys Forum.

Kontingent og budget er godkendt.

Nordlys RAB Budget for 2022 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse

Kontingent for medlemmer kr. 600,-
Nyoptag kr. 1.000,-

Kontingent og budget er godkendt.

10.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Nordlys Forum
Formand: Gitte Theil Pedersen: ikke på valg
Næstformand: Mette Aagaard er valgt

Claus Hansen: er valgt
Edith Staun Ottesen: ikke på valg
Kirsten Johansen: er valgt

Anne Neess, permanent medlem af bestyrelsen
Philip Neess, permanent medlem af bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Nordlys RAB

Formand Edith Staun: ikke på valg

Næstformand Kirsten Johansen: Er valgt

Kasserer: Anne Neess: er valgt
Gitte Theil:  ikke på valg

Maren Elsebeth: Er valgt

Franck White (suppleant): Er valgt
Philip Neess (suppleant): Er valgt

Edith arbejder på at få en mere med i bestyrelsen

11.Valg af revisor i Nordlys Forum og Nordlys RAB
Jette Eriksen er valgt

Valg af revisorsuppleant i Nordlys Forum
Ulla Bruun er valgt

12.Valg af revisorsuppleant Nordlys RAB
Birgitte Hundahl Esbersen er valgt

13.Beretning fra Etisk råd
Der er ikke noget at berette

14.Valg af Etisk Råd Nordlys RAB
Formand:
Peter Wich er valgt

Medlemmer uden for Nordlys:
Morten Prahl er valgt
Lisbeth Clausen er valgt

Suppleant (vælges for 1 år af gangen):
Ulla Bruun er valgt

Valg af Etisk Råd i Nordlys Forum.
Bestyrelsen stiller forslag om at Nordlys Forum vælger Nordlys RABs Etiske Råd til sit Etiske Råd
Valgt.

15. Drøftelse af hvad medlemmerne ønsker vi arbejder med i den kommende periode.
Se pkt 4

16. Indkomne forslag
Igen indkomne forslag

17. Eventuelt
Intet