Etisk Råds forretningsorden

Vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2008

 

Etisk Råd er Behandlerforeningen Nordlys RAB´s klageorgan.

 

Nedenstående er en oversigt over Etisk Råds opgaver og forretningsgangen, en beskrivelse af klageproceduren, sanktions- og ankemuligheder samt bestemmelser om Etisk Råds økonomi og endelig en oversigt over de aktuelle medlemmer af Etisk Råd.

 

§ 1. Etisk Råds opgaver

Det er Etisk Råds opgave, som det fremgår af Foreningen Nordlys RAB´s vedtægter § 15.1, at bidrage med etiske overvejelser og debatter for at højne bevidstheden om etikken i det daglige arbejde udført af  Foreningen Nordlys RAB´s medlemmer. Iflg. § 15.2 fungerer Etisk Råd som klageorgan, der behandler klager fra klienter. Herover manglende overholdelse af foreningens Regelsæt for god klinisk praksis og klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering.

Etisk Råd behandler klager over Foreningen Nordlys RAB´s bestyrelses afgørelser i henhold til Foreningen Nordlys RAB´s vedtægters § 9 samt klager fra brugere.

Modtager Etisk Råd en klage fra ét medlem over et andet, henvises sagen til bestyrelsen som første klageinstans. Etisk Råd kan herefter behandle klage over bestyrelsens afgørelse jf. § 15.2.2.

 

§ 2. Etisk Råd forretningsgang

Vedrørende forretningsgangen se Foreningen Nordlys RAB´s vedtægter § 15.3 -15.6. Etisk Råd konstituerer sig selv med en formand. Formanden indkalder til møde mindst én gang om året. Etisk Råd træffer beslutninger og afgørelser ved simpelt flertal, men enstemmighed skal tilstræbes. Etisk Råd har tavshedspligt, jf. dog § 4 om orienteringspligt til bestyrelsen). Etisk Råd fører protokol over sine møder og afgørelser.

 

§ 3. Klageprocedure

Se Forening Nordlys RAB´s vedtægter § 15.7 og § 15.8 vedrørende procedure for behandling af klagesager.

Klager sendes skriftligt til Etisk Råds formand.

 

§ 4. Sanktions- og ankemuligheder

Se Forening Nordlys RAB´s vedtægter § 15.9.

Etisk Råds afgørelser skal være skriftlige og begrundede.

Etisk Råd har orienteringspligt til Foreningen Nordlys RAB´s bestyrelse.

Etisk Råds afgørelser kan indbringes for domstolene.

 

§ 5. Etisk Råds økonomi

Etisk Råds udgifter afholdes af Foreningen Nordlys RAB.

Der ydes godtgørelse for dokumenterede omkostninger i forbindelse med mødets afholdelse.

Det kan af Etisk Råd pålægges den ene eller begge parter i en sag selv at skulle afholde Etisk Råds omkostninger i forbindelse med en begæret sagsbehandling.

 

§ 6. Medlemmer af Etisk Råd.

Gældende fra 17. marts 2007.     

Bente Nørgård, Algadehaven 17, 6950 Ringkøbing. Telefon 97 32 03 97.

Mail: bentenj@mail.tele.dk

Morten Prahl, Brogårdsvænget 71, 6950 Ringkøbing. Telefon 97 32 56 45.

Mail: prahl@privat.tele.dk

Gerda Wesch, Baneleddet 68, 6950 Ringkøbing. Telefon 97 32 05 56.

Mail: gerdaw@mail.tele.dk

Helle Møller, Hjarbækvej 57, 8831 Lægstrup. Telephone 86 64 26 68.

Mail: eliseliv@webspeed.dk (Suppleant).

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. maj 2008:

 

 

Dirigent, Eigil Jørgensen    (dato og underskrift):                                                   

 

 


 

Referent, Lisbeth Jørgensen (dato og underskrift):

 

 

 

 


 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. marts 2007:

 

Dirigent                Anker Nielsen             (dato og underskrift):                                                                    ___________________________

 

 

Referent               Anette Skougaard       (dato og underskrift):   _________________________

 

 

Tidligere vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2006.