RAB-ordning

Her følger tre afsnit med kommentarer til RAB-ordningen vedrørende krav til behandlere, til foreningen og noget om klagemuligheder.

af Morten Odde - 10. november 2004

1:  Krav til de alternative behandlere der ønsker registrering (bekendtgørelsens kap. 4).

2:  Krav til foreninger der ønsker godkendelse til at registrere alternative behandlere (bekendtgørelsens kapitel 2).

3): Klagemuligheder .

 

1: Krav til de alternative behandlere der ønsker registrering (bekendtgørelsens kap.

 En alternativ behandler der ønsker registrering og dermed ret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB) skal

 • være medlem af en forening, der er godkendt efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2 til at registrere alternative behandlere inden for det pågældende fagområde (behandlingsform) og 
 • opfylde uddannelseskravene i bekendtgørelsens § 10.

Uddannelseskrav
En sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer eller lektioner (min. 45 minutters varighed) bestående af: 

 • min. 250 timer eller lektioner i det primære fagområde (behandlingsform) 
 • basal sundhedslovgivning (herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser) 
 • klinikvejledning/klientbehandling 
 • psykologi 
 • præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer)

Overgangsordning

Alternative behandlere, der 

 • pr. 1. juni 2004 
 • i et tidsrum af sammenlagt mindst 2 år svarende til fuld tid inden for de seneste 5 år 
 • på baggrund af en forudgående dokumenteret, relevant uddannelse 
 • har udøvet deres virksomhed som medlemmer af en forening, der er godkendt til at registrere alternative behandlere,

vil uanset uddannelseskravene kunne registreres efter denne ordning, såfremt 

 • den pågældende forening har opnået sin godkendelse på baggrund af en ansøgning, som har været Sundhedsstyrelsen i hænde senest 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden d. 10. juli 2004, og 
 • behandlerens ansøgning om registrering er indsendt til foreningen senest 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden d. 10. juli 2004.


Har en alternativ behandler pr. 1. juni 2004 i et tidsrum af sammenlagt mindst 2 år svarende til fuld tid inden for de seneste 5 år på baggrund af en forudgående dokumenteret, relevant uddannelse udøvet sin virksomhed som medlem af en forening 

 • der ikke opfylder kravene til antal medlemmer i § 4 eller 
 • som er for løst organiseret til selv kunne varetage opgaven med at registrere alternative behandlere,

vil denne uanset bestemmelsen i § 10 om basale uddannelseskrav kunne registreres i en anden forening, såfremt den pågældende forening har opnået Sundhedsstyrelsens godkendelse hertil, jf. dog stk. 3. 

I alle tilfælde forudsætter brug af overgangsordningen, at 

 • foreningen har opnået sin godkendelse på baggrund af en ansøgning, som har været Sundhedsstyrelsen i hænde senest 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden, og 
 • at behandlerens ansøgning om registrering er indsendt til foreningen senest 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

 

2: Krav til foreninger der ønsker godkendelse til at registrere alternative behandlere (bekendtgørelsens kapitel 2)

 En forening skal for at blive godkendt 

 • have som væsentligste formål at repræsentere alternative behandlere i faglige spørgsmål 
 • have mindst 30 registreringsberettigede alternative behandlere som medlemmer. Hvis en forening repræsenterer alternative behandlere inden for flere forskellige fagområder (fx akupunktur, zoneterapi, mv.) er udgangspunktet minimum 20 registreringsberettigede medlemmer inden for hvert fagområde 
 • have et regelsæt for god klinisk praksis der opfylder kravene i bekendtgørelsens § 5 
 • have eksisteret i minimum 2 år 
 • være opbygget i anerkendt foreningsform 
 • have vedtægter der opfylder bekendtgørelsens § 8 
 • have et klageorgan der opfylder bekendtgørelsens § 9 
 • stille basale uddannelseskrav til de af deres medlemmer, som foreningen registrerer, der opfylder lovens § 10

Proceduren for godkendelse af foreninger
Foreningen indsender en ansøgning om godkendelse til Sundhedsstyrelsen. Se neden for, hvad denne ansøgning skal indeholde.

Når det nødvendige materiale og gebyr for vejledning og vurdering er modtaget, vurderes ansøgningen af Sundhedsstyrelsen, idet styrelsen bl.a. rådfører sig med en gruppe alternative behandlere, der har særligt kendskab til registreringsordningen og de krav, der stilles til foreningerne. Gruppen er udpeget af Sundhedsstyrelsen.

Hvis foreningen godkendes, sættes foreningens navn på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, når godkendelsesgebyret er betalt.

For at opretholde godkendelsen skal foreningen herefter årligt indsende kopi af referater af generalforsamlinger samt betale et årligt gebyr. Endvidere skal foreningen løbende tilsende Sundhedsstyrelsen kopi af eventuelle vedtægtsændringer eller ændringer i andet materiale som ligger til grund for godkendelsen.

 

3: Klagemuligheder

Behandlere
Brugere af en registreret alternativ behandler vil kunne klage over den behandling, de har fået, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis, til et klageorgan oprettet af den forening, som behandleren er registreret hos.

Det vil fremgå af den pågældende forenings hjemmeside, hvortil og hvordan en klage skal indgives.

Foreninger
Afgørelser truffet af en forening vedrørende registreringsordningen kan ikke påklages til Sundhedsstyrelsen eller anden administrativ myndighed.

Ønsker man imidlertid at anmelde en forenings administration af ordningen, kan dette ske til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen vil herefter som godkendelsesmyndighed vurdere, om de oplysninger, der er kommet styrelsen i hænde om en forening eller dennes administration efter bekendtgørelsen, giver styrelsen anledning til at reagere over for den pågældende forening, herunder efter omstændighederne ved tilbagekaldelse af foreningens godkendelse, såfremt foreningen ikke opfylder bekendtgørelsens krav.

Anmelderen vil ikke blive betragtet som part i en sådan sag og derfor heller ikke automatisk modtage orientering om udfaldet af styrelsens overvejelser.

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens afgørelser vedrørende registreringsordningen kan ikke påklages til indenrigs- og sundhedsministeren eller anden administrativ myndighed.

Det er imidlertid altid en mulighed at klage til Folketingets Ombudsmand over Sundhedsstyrelsens sagsbehandling, afgørelser og behandling af borgerne.

 

Ovenstående tekster er kopieret fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Tilsyn, Alternativ behandling.