RAB-ordning

RAB-ordning - information pr. 10. nov. 2004.

af Morten Odde - 10. november 2004

Her følger det relavante materiale der pr. 10. november 2004 var at finde som information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om RAB-ordningen. Hvis du selv ønsker at se hjemmesiden, så gå ind under Tilsyn og derefter Alternativ behandling.

Nedenstående materiale findes også som NMT Medlemsbrev 2004 - 10. november

Derudover kan du ved at klikke her finde selve lovteksten til lovforslag L164, der også finde på NMTs hjemmeside under "NMT i SundhedsRådets BehandlerGruppe".

 

Alternativ behandling

Befolkningens brug af alternative behandlere/behandling, er øget kraftigt i de senere år. I 1985 nedsatte Sundhedsstyrelsen et kontaktorgan mellem foreninger af alternativ behandlere og sundhedsstyrelsen vedrørende alternative helbredelsesmetoder/midler (i dag Sundhedsstyrelsens råd vedrørende alternativ behandling) som følge af den stigende interesse for alternativ behandling.
Det alternative område er karakteriseret ved at være mere komplekst og uoverskueligt, idet det omfatter behandlere og metoder, lige fra det videnskabeligt beskrevne til mere eller mindre udokumenterede.

Kvalitet, virkninger, bivirkninger og interaktioner ved alternativ medicin og alternativ behandling er således kun i begrænset omfang dokumenteret, men der er  sjældent alvorlige bivirkninger eller komplikationer hertil, om end der i nogle tilfælde er set interaktioner med lægemidler.
Naturlægemidler skal i medfør af Lægemiddelloven godkendes af Lægemiddelstyrelsen efter en vurdering af kvaliteten samt af sikkerhed og effekt baseret på en litteraturvurdering. På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan ses en oversigt over godkendte naturlægemidler og vitamin-mineralpræparater, og styrelsen vil i nærmeste fremtid offentliggøre produktresuméerne på sin hjemmeside.

I 1998 besluttede Folketinget at oprette et Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB), som blandt andet løbende skal udarbejder beskrivelser af alternative behandlingsformer.

 

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling har eksisteret siden 1985. Det blev oprettet på baggrund af befolkningens stigende interesse for alternativ behandling. 

Rådets formål er:

-         fremme dialogen mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternative behandlere og gensidigt udveksle informationer, erfaringer og meninger, herunder om EU-initiativer samt om danske

-         lovgivningsinitiativer vedrørende alternativ behandling og naturmedicin formidle information/viden til det etablerede sundhedsvæsen og offentligheden og være et forum til inspiration og rådgivning for styrelser, ministerier, institutioner mv.

På et møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling blev det besluttet, at referater fra møderne skal være tilgængelige via Sundhedsstyrelsens hjemmeside, når de var blevet godkendt.

Rækken af godkendte referater foreligger nu. Referaterne er detaljerede og der holdes ca. 3 møder årligt. Hvis du ønsker at læse disse referater så gå via linket her Sundhedsstyrelsen/tilsyn.

 

 

Brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Den 1. juni 2004 trådte lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere i kraft. Loven giver alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav mulighed for at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).

Reglerne vedrørende registreringsordning for alternative behandlere kan læses i højre side.

Hvilke typer alternative behandlere er omfattet
Registreringsordningen gælder for alternative behandlere, der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, som fx akupunktører og zoneterapeuter.

Ved sundhedsmæssig virksomhed forstås undersøgelse, diagnosticering, behandling, forebyggelse, mv. af sygdom over for den enkelte bruger. Ordningen omfatter ikke virksomhed, der vedrører livsfilosofier, skønhedspleje, personligt velvære, personlig udvikling, meditation m.v.

Det vil bero på en konkret vurdering, om en forening, der ansøger om Sundhedsstyrelsens godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere efter denne ordning, repræsenterer alternative behandlere, der udøver sundhedsmæssig virksomhed, eller om medlemmernes virksomhed falder uden for ordningen.

Hvilke typer foreninger er omfattet
Som udgangspunkt omfatter ordningen kun foreninger, hvis medlemmer er alternative behandlere inden for et enkelt fagområde (behandlingsform).

Efter en konkret vurdering vil Sundhedsstyrelsen dog kunne udstrække ordningen til tillige at omfatte foreninger, hvis medlemmer er alternative behandlere inden for forskellige alternative fagområder (behandlingsformer). Dette forudsætter bl.a., at foreningen overfor Sundhedsstyrelsen sandsynliggør, at foreningen er i stand til at håndtere kravene i relation til de fagområder, der omfattes af godkendelsen og at grupperne hver især er på 20 registreringsberettigede medlemmer.

Betydning for brugerne
Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der dog i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Foreninger, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere efter denne ordning, har en forpligtelse til at offentliggøre navnene på de alternative behandlere, de har registreret. Endvidere skal foreningerne offentliggøre foreningens regelsæt for god klinisk praksis og de uddannelseskrav foreningen stiller til de medlemmer, som foreningen registrerer. Herved har brugerne mulighed for at sætte sig ind i, om en alternativ behandler er registreret, under hvilke betingelser behandleren arbejder og på hvilken uddannelsesmæssig baggrund.

Endvidere giver registreringsordningen brugerne mulighed for at klage til et af de enkelte foreninger oprettet klageorgan over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Registreringsordningen er frivillig
Registreringsordningen er frivillig, hvilket indebærer, at alternative behandlere der enten ikke opfylder registreringskravene eller ikke ønsker at være omfattet af ordningen fortsat kan udøve alternativ behandling inden for lovgivningens rammer.

Titelbeskyttelse
Registrering medfører alene, at alternative behandlere, som ønsker det og opfylder kravene, kan blive registrerede i en godkendt forening og dermed benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).

Hvordan er ordningen skruet sammen?

Foreningerne
Ordningen er brancheadministreret, hvilket betyder, at det er de foreninger, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen her til, der forestår registreringen af alternative behandlere, der opfylder kravene, og ønsker registrering. Det er endvidere foreningerne, der sørger for, at behandlere afregistreres, hvis registreringsbetingelserne ikke længere er opfyldt.

Foreningerne offentliggør information om, hvilke af foreningens medlemmer foreningen har registreret og dermed givet tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB), om proceduren for registrering af alternative behandlere, om foreningens regelsæt for god klinisk praksis og om de uddannelseskrav foreningen stiller til de medlemmer, som foreningen registrerer, samt om klageadgangen til foreningens klageorgan.

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens rolle er udelukkende at vurdere ansøgninger fra foreninger, der ønsker at blive omfattede af ordningen, at gribe ind, hvis styrelsen bliver bekendt med, at en forening ikke overholder reglerne, og at offentliggøre information om, hvilke foreninger der er godkendt til at registrere alternative behandlere, på sin hjemmeside.

Ikke blåstempling af behandlere eller behandlingsformer
Sundhedsstyrelsen tager ikke stilling til den eller de behandlingsformer, som foreningernes ansøgninger omfatter, eller de behandlere, som foreningerne registrerer.

Der er således ikke tale om en blåstempling fra styrelsens side af hverken behandlingsformer eller behandlere.

Godkendelse af foreninger til at registrere alternative behandlere
Foreninger, der ønsker at registrere alternative behandlere, skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Det vil fremgå af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvilke foreninger der er godkendt og hvilke fagområder (behandlingsformer) deres godkendelser omfatter.

En godkendelse indebærer, at Sundhedsstyrelsen på baggrund af skriftligt materiale indsendt af foreningen har fundet, at foreningen opfylder kravene i bekendtgørelsens kapitel 2, se herom neden for. 

Gebyrer
Foreningerne skal betale følgende gebyrer til Sundhedsstyrelsen: 

  1. 5.400 kr. for vejledning og vurdering af ansøgning om en forenings godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere 
  2. 10.200 kr. for godkendelse af en forening til at kunne registrere alternative behandlere 
  3. et årligt gebyr på 5.100 kr. for opretholdelse af en forenings godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere.

 

Krav til foreninger der ønsker godkendelse til at registrere alternative behandlere (bekendtgørelsens kapitel 2)

En forening skal for at blive godkendt have som væsentligste formål at repræsentere alternative behandlere i faglige spørgsmål have mindst 30 registreringsberettigede alternative behandlere som medlemmer. Hvis en forening repræsenterer alternative behandlere inden for flere forskellige fagområder (fx akupunktur, zoneterapi, mv.) er udgangspunktet minimum 20 registreringsberettigede medlemmer inden for hvert fagområde have et regelsæt for god klinisk praksis der opfylder kravene i bekendtgørelsens § 5 

- have eksisteret i minimum 2 år

- være opbygget i anerkendt foreningsform

- have vedtægter der opfylder bekendtgørelsens § 8

- have et klageorgan der opfylder bekendtgørelsens § 9

- stille basale uddannelseskrav til de af deres medlemmer, som foreningen registrerer, der opfylder lovens § 10

Proceduren for godkendelse af foreninger
Foreningen indsender en ansøgning om godkendelse til Sundhedsstyrelsen. Se neden for, hvad denne ansøgning skal indeholde.

Når det nødvendige materiale og gebyr for vejledning og vurdering er modtaget, vurderes ansøgningen af Sundhedsstyrelsen, idet styrelsen bl.a. rådfører sig med en gruppe alternative behandlere, der har særligt kendskab til registreringsordningen og de krav, der stilles til foreningerne. Gruppen er udpeget af Sundhedsstyrelsen.

Hvis foreningen godkendes, sættes foreningens navn på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, når godkendelsesgebyret er betalt.

For at opretholde godkendelsen skal foreningen herefter årligt indsende kopi af referater af generalforsamlinger samt betale et årligt gebyr. Endvidere skal foreningen løbende tilsende Sundhedsstyrelsen kopi af eventuelle vedtægtsændringer eller ændringer i andet materiale som ligger til grund for godkendelsen.

 

Krav til de alternative behandlere der ønsker registrering (bekendtgørelsens kapital 4)

En alternativ behandler der ønsker registrering og dermed ret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB) skal være medlem af en forening, der er godkendt efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2 til at registrere alternative behandlere inden for det pågældende fagområde (behandlingsform) og opfylde uddannelseskravene i bekendtgørelsens § 10.

Uddannelseskrav
En sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer eller lektioner (min. 45 minutters varighed) bestående af: 

min. 250 timer eller lektioner i det primære fagområde (behandlingsform) 

basal sundhedslovgivning (herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser) 

klinikvejledning/klientbehandling 

psykologi 

præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer)

Overgangsordning

Alternative behandlere, der pr. 1. juni 2004 i et tidsrum af sammenlagt mindst 2 år svarende til fuld tid inden for de seneste 5 år på baggrund af en forudgående dokumenteret, relevant uddannelse har udøvet deres virksomhed som medlemmer af en forening, der er godkendt til at registrere alternative behandlere, vil uanset uddannelseskravene kunne registreres efter denne ordning, såfremt den pågældende forening har opnået sin godkendelse på baggrund af en ansøgning, som har været Sundhedsstyrelsen i hænde senest 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden d. 10. juli 2004, og behandlerens ansøgning om registrering er indsendt til foreningen senest 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden d. 10. juli 2004.

Har en alternativ behandler pr. 1. juni 2004 i et tidsrum af sammenlagt mindst 2 år svarende til fuld tid inden for de seneste 5 år på baggrund af en forudgående dokumenteret, relevant uddannelse udøvet sin virksomhed som medlem af en forening der ikke opfylder kravene til antal medlemmer i § 4 eller som er for løst organiseret til selv kunne varetage opgaven med at registrere alternative behandlere, vil denne uanset bestemmelsen i § 10 om basale uddannelseskrav kunne registreres i en anden forening, såfremt den pågældende forening har opnået Sundhedsstyrelsens godkendelse hertil, jf. dog stk. 3.

I alle tilfælde forudsætter brug af overgangsordningen, at foreningen har opnået sin godkendelse på baggrund af en ansøgning, som har været Sundhedsstyrelsen i hænde senest 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden, og at behandlerens ansøgning om registrering er indsendt til foreningen senest 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

 

Klagemuligheder

Behandlere
Brugere af en registreret alternativ behandler vil kunne klage over den behandling, de har fået, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis, til et klageorgan oprettet af den forening, som behandleren er registreret hos. Det vil fremgå af den pågældende forenings hjemmeside, hvortil og hvordan en klage skal indgives.

Foreninger
Afgørelser truffet af en forening vedrørende registreringsordningen kan ikke påklages til Sundhedsstyrelsen eller anden administrativ myndighed.

Ønsker man imidlertid at anmelde en forenings administration af ordningen, kan dette ske til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen vil herefter som godkendelsesmyndighed vurdere, om de oplysninger, der er kommet styrelsen i hænde om en forening eller dennes administration efter bekendtgørelsen, giver styrelsen anledning til at reagere over for den pågældende forening, herunder efter omstændighederne ved tilbagekaldelse af foreningens godkendelse, såfremt foreningen ikke opfylder bekendtgørelsens krav.

Anmelderen vil ikke blive betragtet som part i en sådan sag og derfor heller ikke automatisk modtage orientering om udfaldet af styrelsens overvejelser.

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens afgørelser vedrørende registreringsordningen kan ikke påklages til indenrigs- og sundhedsministeren eller anden administrativ myndighed.

Det er imidlertid altid en mulighed at klage til Folketingets Ombudsmand over Sundhedsstyrelsens sagsbehandling, afgørelser og behandling af borgerne.

 

Ansøgning om godkendelse til at registrere alternative behandlere

Ved ansøgning om godkendelse til at registrere alternative behandlere skal en forening oplyse/vedlægge følgende, jf. § 11 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere: 

1. Kopi af vedtægterne, inkl. bestemmelser om klageorganet, jf. bekendtgørelsens §§ 8, stk. 2, 4 og 9. 

2. Kopi af reglerne for god klinisk praksis, jf. bekendtgørelsens § 5. 

3. Oplysning om medlemsantal, jf. bekendtgørelsens § 4, inkl. oplysning om medlemskategori (fx uddannelsessøgende, passivt medlem, mv.). Såfremt ikke alle foreningens medlemmer benytter samme behandlingsform fx akupunktur eller zoneterapi, angives medlemsantallet for hver behandlingsform.

Endvidere oplyses, hvor mange af foreningens medlemmer der:

a.   forventes at ansøge om registrering efter denne ordning (RAB) og som opfylder uddannelseskravene i bekendtgørelsens § 10, inkl. oplysning om behandlingsform og dato for optagelse,

b.   forventes at ansøge om registrering efter denne ordning (RAB) med henvisning til overgangsordningen i bekendtgørelsens § 22, stk. 1, inkl. oplysning om behandlingsform og dato for optagelse, og

c.   forventes at ansøge om registrering efter denne ordning (RAB) med henvisning til overgangsordningen i bekendtgørelsens § 22, stk. 2, inkl. oplysning om behandlingsform og dato for optagelse samt fra hvilken dato de i vedtægterne anførte optagelseskrav er trådt i kraft og fra hvilke alternative skoler foreningen optager medlemmer. 

4. Underskrevne referater fra de ordinære og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger, der er afholdt inden for de seneste 2 år forud for ansøgningens indsendelse til Sundhedsstyrelsen, dog minimum de seneste 2 ordinære generalforsamlinger.

5. Indkaldelse, dagsorden, bestyrelsens beretning og revideret regnskab fremlagt ved de i pkt. 4. nævnte generalforsamlinger.

6. Oplysning om, hvorledes foreningen vil sikre offentligheden oplysninger om, hvilke af foreningens medlemmer foreningen har registreret og dermed givet tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB), proceduren for registrering, foreningens regelsæt for god klinisk praksis, de uddannelseskrav der stilles til de af foreningens medlemmer, som foreningen registrerer, og om klageadgangen til foreningens klageorgan, jf. bekendtgørelsens § 19.

7. Gebyr for vejledning og vurdering af ansøgningen kr. 5.400, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 3. Et yderligere gebyr på kr. 10.200 skal indbetales, hvis foreningen kan godkendes. Foreningen sættes på Sundhedsstyrelsens liste over godkendte foreninger på styrelsens hjemmeside, når godkendelsesgebyret er modtaget i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen vil, såfremt styrelsen finder det relevant for vurderingen af en ansøgning, efterfølgende udbede sig supplerende oplysninger eller materiale. 

Foreninger der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere

Her vil løbende blive opført navne, adresser, telefonnumre og mailadresser på de foreninger, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Der er pt. ikke godkendt nogen foreninger. Modtagne ansøgninger er under vurdering.