Vedtægter for Foreningen Nordlys RAB 


Nordlys Registrerede Alternative Behandlere.

Vedtaget på generalforsamling den 17. maj 2017


1. Foreningens navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Nordlys RAB Forening for Nordlys Registrerede Alternative Behandlere (RAB). Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse.


2. Foreningens formål

2.1 Foreningen har til hovedformål, at optage og registrere færdiguddannede Nordlys Massører, Massage- og Berøringsterapeuter og Nordlys Akupunktører, som opfylder betingelserne i denne vedtægt og i gældende lovgivning for at blive registreret alternativ behandler (RAB), samt efterfølgende repræsentere disse i faglige spørgsmål.

2.2 Herudover er det foreningens formål

2.2.1 at beskytte og repræsentere Nordlys Terapi- og Massage-systemet og arbejde for dets udbredelse og anerkendelse i offentligheden,

2.2.2 at arbejde for at skabe nye sundhedsfremmende tiltag og bygge bro til det etablerede sundhedssystem samt udbrede kendskabet til anerkendte massage- og terapisystemer,

2.2.3 at optage og registrere færdiguddannede Nordlys Massage- og Berøringsterapeuter , som opfylder betingelserne i denne vedtægt og i gældende lovgivning for at blive registreret alternativ behandler (RAB)

2.2.4 at varetage de enkelte medlemmers rettigheder samt faglige og økonomiske interesser,

2.2.5 at give medlemmerne inspiration til faglig og personlig vækst,

2.2.6 at sikre medlemmernes adgang til optagelse i relevante registrerings- og

kvalitetssikringsordninger, der omhandler det faglige grundlag,

2.2.7 at være kontaktorgan for Nordlys Terapeuter og udvikle det kollegiale fællesskab, og

2.2.8 at indgå et samarbejde med skoler, foreninger og organisationer i ind- og udland med

henblik på at skaffe medlemmerne fordele, indflydelse og mulighed for udvikling.


3 Medlemsforhold

3.1 Som medlemmer kan kun optages alternative behandlere, som samtidig opnår registrering efter nedenfor beskrevne regler jfr §3.2.

3.2 Registrering kan opnås af alle eksaminerede Nordlys Massører, Massage- og Berøringsterapeuter, som opfylder nedenstående uddannelseskrav:

3.2.1 For Nordlys Massører og Klangmassører gælder: Det samlede minimumstimetal udgør 660 undervisnings timer. Uddannelsen består af både teori og praksis og en undervisningstime er på 45 minutter. Timetallet på 660 undervisnings timer inkluderer som minimum: 250 timers faglig undervisning i Massage eller Klangmassage, 50 timers psykologi, 10 timers undervisning i klinikdrift, klientvejledning og undervisning i basal sundhedslovgivning, 50 timers orientering om andre alternative behandlingsformer.

200 timers undervisning i anatomi og fysiologi og 100 timers undervisning i sygdomslærer afsluttes med bestået eksamen. Endelig skal massøren/klangmassøren have gennemført 3 sessioner egenterapi og 3 sessioner supervision. Endelig skal massøren/klangmassøren have gennemført 20 journalførte behandlinger. Massøruddannelsen/Klangmassøruddannelsen afsluttes med en eksamen som skal beståes.

3.2.2 For Nordlys Massage-,  og Berøringsterapeuter gælder: Det samlede minimumstimetal udgør 800 undervisnings timer. Uddannelsen består af både teori og praksis og en undervisningstime er på 45 minutter. Timetallet på 800 undervisnings timer inkluderer som minimum: 390 timers faglig undervisning i Terapeutisk Massage, 50 timers psykologi, 10 timers undervisning i klinikdrift, klientvejledning og undervisning i basal sundhedslovgivning, 50 timers orientering om andre alternative behandlingsformer.

200 timers undervisning i anatomi og fysiologi og 100 timers undervisning i sygdomslærer afsluttes med bestået eksamen. Endelig skal massageterapeuten have gennemført 3 sessioner egenterapi og 3 sessioner supervision. Endelig skal massageterapeuten have gennemført 20 journalførte massagebehandlinger. Massageterpeutuddannelsen afsluttes med en eksamen som skal beståes.

3.3 Hvert medlem er ansvarlig for, at forudsætningerne for medlemskabet/registrering til stadighed er opfyldt og er forpligtet til straks at meddele ændringer i forholdene til foreningen.

Behandlere der ikke opfylder uddannelseskravene i § 3.1, kan optages som medlem og registreres såfremt

3.3.1 behandleren pr. 1. juni 2004 i et tidsrum af sammenlagt mindst 2 år svarende til fuld tid inden for de seneste 5 år og på baggrund af en forudgående dokumenteret, relevant uddannelse har udøvet sin virksomhed som medlem af en forening, der er godkendt til at registrere alternative behandlere inden for det pågældende fagområde (behandlingsform),

eller

3.3.2 behandleren pr. 1. juni 2004 i et tidsrum af sammenlagt mindst 2 år svarende til fuld tid inden for de seneste 5 år og på baggrund af en forudgående dokumenteret, relevant uddannelse har udøvet sin virksomhed som medlem af en forening, der ikke opfylder kravet i § 4 i ”bekendtgørelse om en brancheadministeret registreringsordning for alternative behandlere ”om foreningens størrelse eller som er for løst organiseret til selv kunne varetage opgaven med at registrere alternative behandlere.

3.3.3 Det er en betingelse i både § 3.3.1 og § 3.3.2, at ansøgning om registrering er indsendt til foreningen senest 10. juli 2006.


4. Regelsæt for god klinisk praksis

4.1 Foreningens medlemmer skal til enhver tid overholde foreningens regelsæt for god klinisk praksis, herunder de i regelsættet anførte etiske regler.


5. Foreningens formue

5.1 Medlemskab af foreningen eller kontingent til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


6. Kontingent

6.1 Kontingentets størrelse for det kommende år foreslås af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen for et år adgangen.

6.2 Hvert medlem betaler et kontingent til dækning af foreningens løbende udgifter.

6.3 Det kommende års kontingent forfalder til betaling den 1. februar og opkræves for et år ad gangen.

6.4 Medlemmer orienteres når de er i restance. Ved kontingent-restance på tre måneder ophører medlemskabet. Meddelelse om dette afsendes skriftligt fra sekretariatet.


7. Medlemsrettigheder og -pligter

7.1 Som registreret behandler (RAB) har man ret til at benytte licenser og opdaterede logoer, som foreningen råder over eller administrerer.

7.2 Medlemmet er forpligtiget til i sit markedsføringsmateriale at anføre sit medlemskab af foreningen og oplyse sin registreringsstatus (RAB)
Følgende titler kan anvendes Nordlys Massageterapeut (RAB) Nordlys Massør (RAB) Nordlys Berøringsterapeut (RAB)

7.3 Bestyrelsen fastsætter vilkår og omfang for den løbende efteruddannelse og regler for optagelse på behandlerliste og dette fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

7.4 Medlemmerne har pligt til at modtage regelmæssig supervision og efteruddannelse i et omfang fastlagt af bestyrelsen.

7.5 Generalforsamlingen godkender bestyrelsens retningslinier for og omfanget af supervisionen og efteruddannelse.


8. Udmeldelse

8.1 Et medlem kan udmelde sig med 1 måneds varsel. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

8.2 Udmeldte medlemmer gives ikke refusion af kontingentet.

8.3 Udmeldte medlemmers ret til at anvende foreningens informationsmaterialer, logoer m.v. ophører på udtrædelsesdagen.


9. Eksklusion

9.1 Bestyrelsen kan af egen drift eller efter klage fra et andet medlem med 4/5 dels flertal ekskludere et medlem, såfremt medlemmet gør sig skyldig i grovere eller gentagne overtrædelser af foreningens vedtægter eller sine medlemsforpligtelser i henhold til vedtægterne og Regelsæt for god klinisk praksis, eller ikke har betalt sit kontingent trods fremsendelse af 2 rykkere. Klager fra brugere over et medlem henvises til Etisk Råd, og bestyrelsen har ikke kompetence til at ekskludere på grund af klager fra brugere.

9.2 Afgørelsen om eksklusion meddeles skriftligt.

9.3 Afgørelsen kan påklages til Etisk Råd i henhold til § 15.

9.4 Medlemskabet suspenderes indtil der foreligger en endelig afgørelse fra Etisk Råd.

9.5 Ekskluderede medlemmer gives ikke refusion af medlemsbidrag.

9.6 Ekskluderede medlemmers ret til at anvende foreningens informationsmaterialer, logoer mv. ophører på eksklusionsdagen (tidspunktet for endelige afgørelse).


10. Afregistrering

10.1 Et medlem afregistreres ved sin udtræden af foreningen uanset af hvilken årsag, herunder frivillig udtræden eller eksklusion.

10.2 Retten til brug af betegnelsen RAB bortfalder ved afregistreringen.


11. Generalforsamling

11.1 Generalforsamlingen er i alle anliggender foreningens øverste myndighed.

11.2 Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i perioden 1. januar til 1. juli.

11.3 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved udsendelse af e-mail med angivelse af dagsorden og indeholder en gengivelse af de punkter, der skal debatteres. Alle medlemmer, der har oplyst e-mailadresse, modtager indkaldelse pr. e-mail. Alle andre modtager indkaldelse som postbesørget brev. Indkomne forslag til generalforsamling må være bestyrelsen i hænde senest to uger før afholdelse af generalforsamling.

11.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3 Formandens beretning og udvalgsberetninger.

4. Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse.

5. Regnskabet fremlægges til godkendelse.

6. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Beretning fra Etisk Råd.

11. Valg af Etisk Råd.

12. Indkomne forslag.

13. Eventuelt.


11.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen begærer det og stemmer herfor, eller indkaldes når mindst 1/3-del af medlemmerne skriftligt forlanger det, med angivelse af dagsorden.

11.6 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved formanden med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkomne forslag til ekstraordinær generalforsamling må være bestyrelsen i hænde senest en uge før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.


12. Stemmeberettigede

12.1 Ethvert medlem, der har betalt sit medlemskontingent, har én stemme.


13. Afstemningsregler

13.1 Kun punkter, som er optaget på generalforsamlingens dagsorden, kan komme til afstemning.

13.2 Enhver afstemning på generalforsamlingen skal foregå skriftligt, såfremt dirigenten eller et medlem kræver det.

13.3 Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt.

13.4 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal.

13.5 For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse eller der kan foretages stemmeafgivelse ved fuldmagt.


14. Bestyrelsen

14.1 Bestyrelsen forestår den daglige overordnede ledelse af foreningen.

14.2 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (ad hoc udvalg) til varetagelse af særlige opgaver.

14.3 Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og kasserer ikke er på valg samtidig, med mindre disse nedlægger deres mandater.

14.4 Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges i og blandt medlemmerne på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Der vælges tillige 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og kasserer umiddelbart efter valget på førstkommende bestyrelsesmøde.

14.5 I ulige år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg og i lige år to bestyrelsesmedlemmer på valg. To suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år.

14.6 Dersom et bestyrelsesmedlem afgår i funktionsperioden, indtræder en suppleant, der fungerer frem til førstkommende generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem kan indvælges for den normerede 2-årige periode.

14.7 Der skal afholdes mindst to bestyrelsesmøder om året. Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden og bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent. Formanden beslutter mødetidspunkter og mødested.

14.8 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 2/3-del eller flere medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Suppleanter kan indkaldes til bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

14.9 Bestyrelsesmedlemmer, sekretariatspersonale og udvalgsmedlemmer kan tildeles honorar. Fastsættelsen af honorar fremgår af budgettet.

14.10 Bestyrelsesformanden er kontingent fri i valgperioden.

14.11 Der føres referat og medlemmer får referat fra bestyrelsesmøder og offentliggøres på

hjemmesiden.


15. Etisk Råd

15.1 Etisk Råd bidrager med etiske overvejelser og debatter for at højne bevidstheden om etikken i det daglige arbejde udført af foreningens medlemmer.

15.2 Etisk Råd fungerer endvidere som klageorgan, der behandler

15.2.1klager fra klienter. Herover manglende overholdelse af foreningens Regelsæt for god

klinisk praksis, og

15.2.2 klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering.

15.3 Etisk Råd består af tre medlemmer, hvoraf mindst to vælges uden for kredsen af NMT

og NF-medlemmer. I ulige år er to medlemmer på valg og i lige år er et medlem på

valg. Suppleant vælges for et år ad gangen. Valg til Etisk Råd sker på generalforsamlingen.

15.4 Medlemmerne af Etisk Råd mødes mindst en gang årligt.

15.5 Foreningen bidrager til Etisk Råds rejseomkostninger og udgifter til fortæring.

15.6 Generalforsamlingen godkender forretningsorden for Etisk Råd.

15.7 Klager skal sendes skriftligt til Etisk Råd.

15.8 Generalforsamlingen fastsætter efter indstilling fra Etisk Råd procedurer for sagsbehandlingen ved behandling af klager, idet følgende kriterier dog skal være opfyldt:

15.8.1 Afgørelser skal være skriftlige og begrundede.

15.8.2 Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser.

15.8.3 Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen, inden for

4 uger efter anmodningens modtagelse.

15.8.4 Der er adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige

ændringer i afgørelsesgrundlaget.

15.8.5 Intet medlem af Etisk Råd må have særlig personlig eller økonomisk interesse i

sagens udfald eller have nærstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

15.8.6 Såfremt et medlem af Etisk Råd ikke opfylder disse habilitetsbetingelser, må den

pågældende ikke overvære eller deltage i sagens behandling.

15.9 Etisk Råd træffer afgørelse om sanktionerne ved overtrædelse af foreningens regler,

herunder påtale, advarsel, eksklusion eller afregistrering.


16. Regnskab og formue

16.1 Der skal udarbejdes et årsregnskab, der skal revideres af en revisor.

16.2 Udarbejdelse af regnskab herunder årsregnskab og budget foretages af kasserer. Revisor skal påse at regnskabet stemmer og er i overensstemmelse med gældende regnskabspraksis.

16.3 Regnskabsåret følger kalenderåret.

16.4 Foreningens kontante midler skal indestå i pengeinstitut eller på girokonto.

16.5 Revisor har taleret på generalforsamlingen, inden der stemmes om regnskabet.


17. Tegning og hæftelse

17.1 Foreningen forpligtes ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

17.2 Formanden kan meddele foreningens kasserer eller en anden af bestyrelsen fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

17.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til en hver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse.


18. Vedtægtsændringer

18.1 Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3-del på de af generalforsamlingen afgivne gyldige stemmer.

18.2 Ethvert medlem har ret til at foreslå vedtægtsændringer ved skriftligt at stille forslag herom.


19. Opløsning

19.1 Opløsning af foreningen kan ske efter beslutning på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre måneder og højest fire måneders mellemrum, hvor mindst 3/4-del af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

19.2 Foreningens midler skal anvendes til velgørende formål eller til formål, der svarer til foreningens formålsparagraf. Den besluttende generalforsamling afgør dette ved almindeligt flertal.